Subversion hoidla kasutamine Debianiga

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Subversion http://subversion.tigris.org/ on versioonihalduse tarkvara (ingl. k. version control system), mida algselt asus arendama Collabnet http://www.collab.net/, tänapäeval on Subversion nn vaba tarkvara projekt. Subversion tarkvara kasutamine toimub Apache litsentsi http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_License alusel.

Üldiselt kasutatakse versioonikontrolli tarkvara selleks, et hõlbustada mingi tekstilist tulemust tekitava ülesandega tegelevatel osalistel, nt programmeerijatel, üksteise tegevusest osa saada ja koostööd teha. Samal ajal ei ole versioonikontroll iseenesest projektijuhtimise tarkvara.

Tavaliselt kasutavad kõik osalised ühte keskset versioonihalduse serveris asuvat repositooriumit, kus asuvad kõneksolevale projektile vastavad andmed ning iga kasutaja töökohaarvutis on keskse projekti või selle osa koopia, mida nimetatakse kasutaja tööversiooniks. Kasutajad teevad muudatusi oma tööversiooni ning sünkroniseerivad andmeid keskse repositooriumiga. Sellise sünkroniseerimise käigus kopeerivad kasutajad oma tööversiooni tehtud muudatused versioonihalduse repositooriumisse ning saavad osa teiste kasutajate poolt tehtud muudatustest eeldusel, et teised kasutajad on oma muudatused eelnevalt repositooriumisse kopeerinud. Andmevahetus toimub ainult kasutaja ja repositooriumi vahel, mitte kunagi otse kahe kasutaja tööversioonide vahel.

Käesolev tekst keskendub Subversionit kasutava versioonihalduse süsteemi käivitamisel, eriti repositooriumi ettevalmistamisel ja seetõttu pakub tõenäoliselt huvi pigem süsteemiadministraatorile kui versioonihalduse süsteemi lõppkasutajale. Lõppkasutajale sobivamaks on tõenäoliselt versioonihalduse kliendi kasutamist käsitlev tekst, nt TortoiseSVN.

Subversioni arhitektuur

Subversioni ehitust kujutab kõrgel abstraktsioonitasemel selline skeem

 SVN käsureaklient         GUI SVN kliendid
        \            /
 ------------------------------------------------- kliendi teekide liides
          \        / 
           kliendi teegid
              '
              v
        hoidlale ligipääsumoodused
 
       DAV      SNV      Local
       |       |       |
      võrk (nt internet)      |
       |       |       |
       |       |       |
       v       v       |
                      |
 Apache veebiserver  svnserve      |
       '       '       |
 ------------------------------------------------- hoidla liides
       |       |       |
       v       v       v
          Subversion hoidla
          /        \
         '          '
      Berkeley DB       FSFS

kus on esitatud

 • skeemi ülaosas on kujutatud Subversioni klientprogramme, mis standadsete teekide kaudu suhtlevad hoidlaga kasutades kolme nö ühenduskanali võimalust, 1. DAV läbi Apache veebiserver, 2. SVN üle svnserve serveri ning 3. otse failisüsteemi kaudu, eeldusel, et klienti saab kasutada hoidlaga samas arvutis
 • DAV ja SVN andmevahetus toimub üle avaliku võrgu kasutades TCP protokolli
 • Subversioni hoidla võib esineda oma sisemise andmesalvestusformaadi mõttes kahel kujul, Berkeley DB või FSFS

Subversion tarkvara paigaldamine

Debian v. 5.0 Lenny sisaldab paketihalduses Subversion versioonikontrolli tarkvara v. 1.5.1, paigaldamiseks tuleb öelda

 # apt-get install subversion

Pakett subversion sisaldab

 • svn - Subversioni klient suhtlemiseks hoidlaga
 • svnadmin - Subversioni administreerimise utiliit
 • svnserve - Subversioni server võrgus hoidla kättesaadavaks tegemiseks

Hoidla moodustamine

 • Hoidla moodustamiseks tuleb öelda
 $ svnadmin create /srv/svn/loomaaia-elektrifitseerimine
 • Projekti lähtepunktiks olev kataloog võiks olla sellise sisuga
$ cd /tmp/loomaaia-elektrifitseerimine
$ find . -ls
118313  4 drwxr-xr-x  5 www-data www-data   4096 Mar 28 17:58 .
118316  4 drwxr-xr-x  3 www-data www-data   4096 Mar 28 18:00 ./trunk
118317  4 drwxr-xr-x  4 www-data www-data   4096 Mar 28 18:01 ./trunk/www
118319  4 drwxr-xr-x  2 www-data www-data   4096 Mar 28 18:02 ./trunk/www/gfx
118323  4 -rw-r--r--  1 www-data www-data    10 Mar 28 18:02 ./trunk/www/gfx/pilt.gif
118318  4 drwxr-xr-x  2 www-data www-data   4096 Mar 28 18:02 ./trunk/www/css
118322  4 -rw-r--r--  1 www-data www-data    6 Mar 28 18:02 ./trunk/www/css/2.css
118321  4 -rw-r--r--  1 www-data www-data    6 Mar 28 18:01 ./trunk/www/css/1.css
118315  4 drwxr-xr-x  2 www-data www-data   4096 Mar 28 17:58 ./tags
118314  4 drwxr-xr-x  2 www-data www-data   4096 Mar 28 17:58 ./branches
 • Lähteandmete importimine SVN hoidlasse
$ svn import /tmp/loomaaia-elektrifitseerimine file:///srv/svn/loomaaia-elektrifitseerimine -m "Initial import"
Adding     /tmp/loomaaia-elektrifitseerimine/trunk
Adding     /tmp/loomaaia-elektrifitseerimine/trunk/www
...

Committed revision 1.

Ligipääsu hoidlale kontrollivad kolm faili

 • /srv/svn/fai-config/conf/svnserve.conf - üldine konfiguratsioon
 • /srv/svn/fai-config/conf/passwd - kasutajate paroolifail
 • /srv/svn/fai-config/conf/authz - kasutajate autoriseerimine

Vaikimisi saab lokaalsest arvutist kasutaja svn'i piiramatult, üle võrgu saab anonüümne kasutaja lugeda.

Väljavõtte tegemine

Lokaalsest arvutist

 $ svn checkout file:///srv/svn/fai
 $ svn export file:///srv/svn/fai

Üle võrgu, svn kasutab porti 3690/tcp

 $ svn checkout svn://192.168.10.199/fai-config

Üle võrgu, Apache veebiserveri abil vahendatud SVN repositooriumist

 $ svn co https://snv.loomaaed.tartu.ee/tarkvara/svn/projektid/test-1

Väljavõttega töötamine

 • Olemasoleva faili muudatuse hoidlasse kopeerimiseks sobib öelda
$ svn --username priit commit -m "Oluline muudatus seoses loomade toitumisega"
 • Faili lisamisel
$ svn --username priit add css/3.css
A     css/3.css
$ svn --username priit commit -m "Faili css/3.css lisamine"
Adding     www/css/3.css
Transmitting file data .
Committed revision 4.
 • Kataloogi lisamisel
$ svn --username priit add docs
A     docs
$ svn --username priit commit -m "Kataloogi docs lisamine"
Adding     www/docs
Transmitting file data .
Committed revision 4.
 • Kataloogi kustutamine hoidlast
$ svn --username priit delete http://loomaaed.tartu.ee/projektid/loomaaia-elektrifitseerimine/trunk/www/docs

Revisioni kasutamine

Olgu revision numbriks 31880, sel juhul saab selle versiooni kopeerida öeldes

$ svn export -r 31880 --username=priit https://svn.loomaaed/projektid/test/trunk

Sildi kasutamine

Sildi moodustamine

$ svn copy --username=priit https://svn.loomaaed/projektid/test/trunk 
  https://svn.loomaaed/projektid/test/tags/release-1.0 
  -m "esimese reliisi tag"

Sildi järgi exportimine

$ svn export --username=priit https://svn.loomaaed/projektid/test/tags/testprojekt_0002_BUGFIX/www

Hoidlale ligipääsu korraldamine

Selleks, et hoidla ressurssidele saaks ligi ainult autenditud kasutaja tuleb kasutada nt selliseid seadistusfaile

 $ egrep -v "^#|^$" /srv/svn/fai-config/conf/svnserve.conf 
 [general]
 anon-access = none
 auth-access = write
 password-db = passwd
 authz-db = authz
 [sasl]
 $ egrep -v "^#|^$" /srv/svn/fai-config/conf/passwd
 [users]
 imre = parool
 $ egrep -v "^#|^$" /srv/svn/fai-config/conf/authz
 [aliases]
 [groups]
 [/]
 priit = rw

Kasutamiseks tuleb öelda

 $ svn checkout svn://priit@192.168.10.199/fai-config

Apache veebiserveri kasutamine kaugligipääsuks

Hoidlale kaugligipääsu korraldamine Apache veebiserveri vahendusel on eelistatud lahendus sellistel põhjustel

 • https:// kasutamise võimalus turvaliseks andmevahetuseks
 • hoidla kasutajate autentimise võimalus ldap kataloogi abil

Apache veebiserveri ettevalmistamine

 # apt-get install apache2 libapache2-svn
 ..
 Enabling module dav.
 Enabling module dav_svn.

Kasutajate autentimine vastu tekstifaili

 <Location /tarkvara/svn/projektid>
  DAV svn
  SVNParentPath /srv/svn
  AuthzSVNAccessFile /etc/svn-dav-passwd
  AuthType Basic
  AuthName "Subversion repository"
  AuthUserFile /etc/svn-dav-htpasswd
  Require valid-user
  Order Allow,Deny
  Allow from All
 </Location>

Kasutajate autentimine vastu LDAP kataloogi

 <VirtualHost 192.168.6.130:443>
  ServerName svn.loomaaed.tartu.ee
  DocumentRoot /srv/svn
  ErrorLog /var/log/apache2/svn.loomaaed.tartu.ee-error.log
  TransferLog /var/log/apache2/svn.loomaaed.tartu.ee-access.log
 
  SSLEngine on
  SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM
  SSLCertificateFile /etc/apache2/serdid/svn.loomaaed.tartu..ee-cert.pem
  SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/serdid/svn.loomaaed.tartu..ee-key.pem
  SSLCertificateChainFile /etc/apache2/serdid/loomaaed-ca-chain.pem
 
  <Location /tarkvara/svn/projektid>
   DAV svn
   SVNParentPath /srv/svn/projektid
   AuthzSVNAccessFile /etc/svn-dav-passwd
   AuthType Basic
   AuthName "Subversion repository"
   AuthBasicProvider ldap
   AuthzLDAPAuthoritative on
   AuthLDAPURL "ldaps://ldap.loomaaed.tartu.ee/DC=loomaaed,DC=tartu,DC=ee?uid?sub?(objectClass=*)"
   Require valid-user
   Order Allow,Deny
   Allow from All
  </Location>
 
  <Directory /srv/svn/projektid>
   AllowOverRide None
   Order Allow,Deny
   Allow from All
  </Directory>
 
 </VirtualHost>

Kaugligipääs svnserve vahendusel

TODO

Kasulikud lisamaterjalid