Regulaaravaldised

Allikas: Kuutõrvaja

Regulaaravaldised

Regulaaravaldis on kontrolleeskiri, mida rakendatakse mingile tekstile. Iga teksti jaoks antakse vastus, kas tekst klappis avaldisega või mitte.

Kasutame regulaaravaldiste selgitamise näidetes programmi Egrep, kuna ta saab aru ka suhteliselt keerulistest regulaaravaldistest.

Toome lihtsa näite. Olgu fail kalastus sellise sisuga

bash$ cat kalastus
tegelane  kalade arv
Priit_______1
Mart_______12
Peeter_____45
Konstant___34
Tibu________3
Miima______12

Eraldame välja read, kus on kalade arv alla kümne. See tähendab, rea lõpus asuv kalade arv on pandud kirja ühe märgiga.

bash$ egrep "_.$" kalastus
Priit_______1
Tibu________3

Regulaaravaldis "_.$" klapib nende ridadega, mille lõpus ($) on kõrvuti alakriips ja üks suvaline märk (_.).

Regulaaravaldisite oskuslik kasutamine on oluline muuhulgas selliste programmide nagu Sed, Awk ja Procmail puhul.

Literaalsed - ja metasümbolid

Regulaaravaldis "_.$" sisaldab kahte sorti sümboleid:

 • literaalsed - need, mis ise esinevad vaatlusaluses tekstis, nagu alakriips
 • metasümbolid - "." kohal võib olla üks suvaline tähemärk; "$" tähistab rea lõppu.

Regulaaravaldised võeti algselt kasutusele programmis Ed, millest kasvasid välja Grep ja Sed. Piiratud metasümbolite arv, mida nimetatakse traditsiooniliseks metasümbolite hulgaks, tingis laiendatud metasümbolite hulga (ingl. k. extended metacharacters set) kasutuselevõtu. Laiendatud hulka oskavad kasutada Awk ja Egrep.

Aritmeetiliste avaldiste juures on olulised tehtemärgid. Regulaaravaldistes on põhiliseks teheteks sümbolite kõrvutiolek.

Traditsioonilised metasümbolid

 • . - punkt: suvaline üks sümbol
 • * - tärn: suvaline arv, sh 0 temast vasakule jäävat sümbolit
 • [...] - klass: üks vahel olevatest sümbolitest
 • ^ - katus: rea algus
 • $ - dollar: rea lõpp
 • \ - tagurpidi kaldkriips: põgeb talle järgneva metasümboli.

Järgnevad näited sellise teksti alusel:

bash~$ cat kohad
Tartu 1437
Helsinkki 1960
Yellowstone 1903
Tokio 1990
Praha 1400
Pariis 1500

Püüame kinni kõik kahekümnenda sajandi aastaarvud:

bash~$ egerp "19.." kohad

Püüame kinni kõik read

bash~$ egrep ".*" kohad

Püüame kinni kõik i või e lõpuliste kohanimedega read:

bash~$ grep "[ie] " kohad

Püüame kinni kõik mitte i või e lõpuliste kohanimedega read:

bash~$ grep "[^ie] " kohad

Klassis omab ^ märk inverteerivat tähendust, st klapivad need read, kui tühikule ei eelne i või e.

Püüame kinni T -ga algavad viietähelise kohanimega read:

bash~$ egrep "^T.... " kohad

Püüame kinni sajandivahetusele vastavad kohad:

bash~$ egrep "00$" kohad

Püüame kinni read, milles esineb sümbol "^", kui ta esineks:

bash~$ egrep "\^" kohad

Laiendatud metasümbolite kirjeldused

Laiendatud metasümbolite hulka kuuluvad lisaks traditsioonilistele järgmised metasümbolid:

 • + - pluss: üks või enam vasakul olevad sümbolit
 •  ? - küsimärk: null või üks vasakul olevat sümbolit
 • | - toru: eelnev või järgnev regulaaravaldis
 • () - sulud: grupeerib regulaaravaldisi
 • {n,m} - loogad: mitu eelnevat sümbolit

Näited eelpool toodud teksti alusel: Püüme kinni kõik selle sajandile vastavad e'ga lõppevad kohanimed:

bash~$ egrep "e +19" kohad

Võib olla kirjutatud kokku või sidekriipsuga:

bash~$ egrep "Jää-?äär" kohad

Võib alata C või K'ga:

bash~$ egrep "K|Columbia" kohad

Kui tavaliselt toimivad metasümbolid ühele eelnevale või järgnevale märgile, siis sulgudega on võimalik nad panna toimima mitmele:

bash~$ egrep "(Columbia)|(Kolumbia)" kohad

Võimalik on näidata, mitu sümbolit lähevad arvesse:

Neli kuni seitse 'a' -d:

bash~$ egrep -E "a{4,7}" kohad

Neli või enam 'a' -d:

bash~$ egrep -E "a{4,}" kohad

Täpselt neli 'a' -d:

bash~$ egrep -E "a{4}" kohad

Vähem kui neli 'a' -d, sh. null tükki:

bash~$ egrep -E "a{,4}" kohad

Perl sarnaste avaldiste kasutamine

Muust logist sarnase rea tabamiseks

Jan 10 23:49:46 post-relay postfix/smtp[15560]: 5A9CA5FD4E: to=<imre@auul.pri.ee> ...

sobib öelda nt

$ grep -P "postfix/smtp\[[0-9]+\]: [0-9,A-Z]+:" /var/log/mail.log

Mõned regexpi mustrid

as 112233 sdf
asd 0.0232 ads
Muster:
\s(0\.)?[0-9]+\s

Selgitus:

\s - tühik
(0\.)? - luba numbrijada ees 0.
[0-9]+ - vähemalt 1 number 

Nt rida httpd logist

OUTPUT="HTTP OK HTTP/1.0 200 OK - 3376 bytes in 0.093 seconds" 

Selle analoogia põhjal proovi sellist:

"output:tm:/- (\\d+) bytes/" "output:tma:/in = (\\d+\\.?\\d*) seconds/"

Nimelt, kuna originaalis ilmselt on kirjutatud \\d, siis tähendab see, et \ tuleb veel topelt escapeda, ehk \\, millest võis minu esialgne rida mitte töötada. Teine asi on nende sulgudega - sulgude sees olev regexi osa on see, mis pannakse väljundisse, seega peab sulge õigesti panema.

Kasulikud lisamaterjalid

© EENet 2000