Quantum GIS

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Quantum GIS (QGIS) http://www.qgis.org/ on töökohaarvutis kasutamiseks mõeldud vaba tarkvaraline GIS kliendirakendus, mis võimaldab

 • esitada ruumiandmeid visuaalselt
 • muuta ruumiandmeid ning vastavate atribuutide väärtusi

Quantum GIS töötab erinevate andmete allikatega, mh

 • WMS, WFS, WCS, KLM online teenused
 • PostGIS andmebaas
 • failipõhised Shapefile formaadis andmed

Quantum GIS tarkvara paigaldamine

Quantum GIS tarkvara paigaldamiseks sobib Debian Squeeze keskkonnas öelda

# apt-get install qgis

Quantum GIS lisad

Quantum GIS juures saab kasutada lisasid (ingl. k plugins), nt erinevate abistavate või täiendavat tegevuste sooritamiseks. Lisade sisselülitamine toimub valides

Plugins -> Manage Plugins
 • NorthArrow - kaardil esitatakse põhjasuunda näitav märk
 • SPIT (Shapefile to PostgreSQL/PostGIS Import Tool) - sobib Shapefile formaadis andmete importimiseks PostGIS PostgreSQL andmebaasi

Kaardiandmed

Näiteks on olemas Shapefile formaadis avalikult kättesaadavad sellised andmed, kasutamistingimustega saab ilmselt tutvuda vastavates veebikohtades

QGIS kasutamine andmete esitamiseks

QGIS kasutamisel tuleb esmalt määrata andmete allikas, nt Maa-ameti Geoportaali http://geoportaal.maaamet.ee/est/ kaudu jõuab välja WMS teenuseni. QGIS seadistamiseks kasutama WMS teenust tuleb peale programmi kävitamist avada

Layer -> Add WMS Layer ... -> New 

ning näidata WMS teenuse nimi (omab ainult lokaalset tähendust) ja aadress

Name: Maaameti WMS
URL: http://kaart.maaamet.ee/wms/alus?

ning avanenud nimekirjast valida välja huvipakkuvad kaardikihid

Qgis-0.gif

kus

 • kasutatakse koordinaatsüsteemi Estonian Coordinate System of 1997

QGIS esitab kaardikihte selliselt, et antud mõõtkava puhul oleks tulemus visuaalselt loetav, st kõigile kirjeldatud kaardikihtidele vastavad andmed ei pruugi alati olla nähtavad.

Eesti kontuurkaart

Eesti maakonnataseme haldusjaotust iseloomustava kontuurkaardi kujutise saab esitada valides nt sellised kaardikihid

 • saar_100
 • rannajoon_100
 • Põhimaantee
 • kontrolljoon (venepiir_line_8382_2)
 • maakond_500 (KUJUNDUSPIIR_G_8374)
 • maakond_500 (KUJUNDUSPIIR_G_8374_2)
 • linnad (linnad_1)
 • Linnad (EHAK_GEN_8386_3)

Qgis-2.gif

Eesti omavalitsustaseme kontuurkaart

Eesti omavalitsustaseme haldusjaotust iseloomustava kontuurkaardi kujutise saab esitada valides lisaks nt sellised kaardikihid

 • omavalitsus_100
 • omvalitsuse nimi (HaldusNimi_tex_8385_1)
 • alevid
 • alevikud
 • linnaosad
 • halduspiir_10

Qgis-3.gif

Ortofoto

Ortofoto on geomeetriliselt parandatud ühtse mõõtkavaga aerofoto. Ortofotode esitamiseks tuleb lisada kaardikiht, kusjuures QGIS esitab ortofotosid mõõtkavas, kus see on mõttekas (nt 1:102469894)

 • of10000

Näiteks on alloleval ortofotol Tartu Toomkirik http://et.wikipedia.org/wiki/Tartu_Toomkirik, mis on lisaks muule selles mõttes teistest Tartus asuvatest ehitistest erinev, et suures osas puudub tal katus

Qgis-4.gif

QGIS kasutamine andmete muutmiseks

Kui on vajadus tegeleda ruumiandmete ja atribuutide muutmisega, siis kõige otsekohesem on andmete allikana kasutada PostGIS'i. Seejärel saab Quantum GIS programmiaknas edasi tegeleda andmete muutmisega.

PostGIS andmebaasi ettevalmistamine SPIT lisa abil

PostGIS andmebaasi saab kanda ruumiandmed mitmel viisil, nt

 • kasutades shp2pgsql skripti nagu kirjeldatud palas PostGIS
 • kasutades Quantum GIS SPIT (Shapefile to PostgreSQL/PostGIS Import Tool) lisa, mida järgnevalt tutvustatakse

Maa-ameti Geoportaalis jagatakse ruumiandmeid Shapefile kujul, nt asustusüksuste andmed on failis http://geoportaal.maaamet.ee/docs/haldus_asustus/20100301_asustus_shp.zip. Peale faili kopeerimist tuleb arhiiv lahti pakkida

$ unzip 20100301_asustus_shp.zip

ning tekivad sellised failid

$ ls -l 
-rw-r--r-- 1 mart mart  955858 Feb 26 10:46 F20100301_asustus.dbf
-rw-r--r-- 1 mart mart   502 Feb 26 17:19 F20100301_asustus.prj
-rw-r--r-- 1 mart mart 19340604 Feb 26 10:46 F20100301_asustus.shp
-rw-r--r-- 1 mart mart  37572 Feb 26 10:46 F20100301_asustus.shx

Seejärel tuleb käivitada SPIT lisa valides

Plugins -> SPIT -> Import Shapefiles to PostgreSQL

Qgis-10.gif

kus on näidatud

 • eestikaart - andmebaasi skeemi nimi
 • F20100301_asustus.shp - Shapefile nimi
 • ISO8859-1 - Shapefile kodeering

Seejuures moodustatakse tabeli nimed ja väljade nimed automaatselt. Kuna Maa-ameti andmed on esitatud ISO-8859-1 kodeeringus ja kuna tavaliselt ja ka antud juhtumil on andmebaasi kodeering on et_EE.UTF-8, siis tuleb teha vastav teisendus.

Andmete muutmine

Andmete muutmiseks tuleb esmalt avada Quantum GIS programmis PostGISis asuv andmekiht valides

Layer -> Add PostGIS Layer

Kirjeldada New abil andmebaasiühendus ning ühenduda öeldes Connect. Avanenud nimekirjast tuleb valida sobiv kaardikiht

Qgis-6.gif

Seejärel tuleb lülitada sisse redigeerimise režiim valides

Layer -> Toggle editing

Kasutades nuppe ja hiirt saab nn vertex'itest kinni haarates teha muudatusi

Qgis-7.gif

kus

 • sinist värvi vertex on aktiivne, sest seda liigutati hiirega viimasena

Lisaks ruumiandmetele saab muuta ka atribuute öeldes

Layer -> Open Attribute Table

Qgis-8.gif

Tehtud muudatuste salvestamiseks tuleb lülitada muudatuste tegemise režiim välja.

Tänu asjaolule, et andmeb asuvad andmebaasis, saab otsekoheselt muuta andmeid ka andmebaasis endas.

GIS-päringud

GIS süsteemide üks iseloomulik omadus on, et ruumilised andmed on seostatud muude andmetega, mida nimetatakse atribuutideks. Nt asukoha nimi, asukohaga seotud rahvaarv või pinnase omadused. QGIS abil saab koostada päringuid, mis kasutavad tingimustes atribuutide väärtusi ning kuvavad vastavad asukohad kaardil. Nt saab küsida näha selliste külade asukohta, mille nime väärtuseks on 'Laanemetsa küla', selleks tuleb avada

Layer -> Open Attribute Table -> Advanced search

ning sisestada kas hiire abil või otse

nimi LIKE 'Laanemetsa küla'

ning öelda OK. Vastuseks kuvatakse asukoht kaardil. Lisaks saab küsida infot kõnealuse objekti kohta

Qgis-9.gif

Kasulikud lisamaterjalid