Puppet kasutamine Debianiga

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Puppet (ingl. k. nukk) http://reductivelabs.com/products/puppet/ võimaldab korraldada arvutite tarkvara ja seadistuste automatiseeritud haldust. Puppet on programmeeritud Ruby keeles.

Tööpõhimõte

         _____
         |   | puppetmasterd
         |_____| 8140/tcp
          |
          |
      ---|----|-------|------------|---
        |      |      |
       __|__    __|__    __|__
      |   |   |   |   |   | puppetd
      |_____|   |_____|   |_____| 8139/tcp
       
       smtp1    smtp2    squid
            puppet kliendid
 • Puppetmaster (ingl. k. nukujuht) sisaldab klientide tarkvara ja seadistuste kirjeldust
 • Kliendid teavad oma puppetmasteri aadressi
 • Puppetmasteri ja klientide andmevahetus toimub üle 8140/tcp ja 8139/tcp pordi, kusjuures klient saab küsida serverilt muudatusi ja server saab saata kliendile muudatusi
 • Andmevahetus on turvatud x509 sertifikaatide kasutamise abil

Eesmärk

Käesolevas tekstis kirjeldatakse selliste omadustega asjakorralduse juurutamist

 • Kliendid kopeerivad Puppetmasterilt automaatselt seadistusi
 • Puppetmaster saab saata klientidele seadistusi

Lisaks esitatakse, kuidas seadistada Puppet süsteem

 • kasutama Apache veebiserverit, mis võimaldab paremat käideldavust ning paindlikumat sertifikaatide kasutamist
 • kasutama klientide andmete hoidmiseks LDAP kataloogi

Tarkvara paigaldamine

Puppetmasterile ja Puppetitele tuleb paigaldada erinev tarkvara. Omakorda, seda tarkvara saab reeglina paigaldada kahel viisil

* operatsioonisüsteemi paketihaldusest 
* Ruby paketihaldusest

Debian Lenny

Operatsioonisüsteemi paketihaldusest

Puppet serverile ehk puppetmasterile tuleb paigadada pakett puppetmaster

 # apt-get install puppetmaster

Puppet kliendile tuleb paigaldada pakett puppet

 # apt-get install puppet
Ruby paketihaldusest
 # apt-get install rubygems

Gems süsteemi kasutamise kohta näeb näiteid öeldes

 # gem help examples

Puppet paigaldamiseks sobib öelda

 # gem install puppet

OpenBSD

OpenBSD 4.6 jaoks on olemas binaarse paketina Puppet tarkvara v. 0.24.4, mille paigaldamiseks sobib öelda

 # pkg_add ruby-puppet
 ruby-1.8.6.369p0: complete
 ruby-facter-1.5.0: complete
 ruby-puppet-0.24.4p1: complete

Tulemusena paigaldatakse

 • /etc/puppet - seadistusfailid
 • /usr/local/share/examples/ruby-puppet - näited

Ruby Gems süsteemi abil tarkvara paigaldamine

 # gem query --local
 
 *** LOCAL GEMS ***
 
 facter (1.5.7)
 puppet (0.24.7)

FreeBSD

Üks võimalus on installida ruby-gems pakett /devel/ruby-gems ja anda käsk gem install puppet Kuid kna sellega millegpärast ei tulnud default konfifaile on targem paigaldada see portsudes sysutils/puppets harust

Puppeti startimiseks peale booti tuleb rc.conf'i lisada read

puppetd_enable="YES"
puppetmasterd_enable="YES"

konfiguratsioonid nagu puppet.conf näidis asuvad kaustas /usr/local/etc/puppet/

http://reductivelabs.com/trac/puppet/wiki/PuppetFreeBSD

Puppetmasteri ettevalmistamine Debianis

Puppetmasteri protsess töötab privilegeerimata kasutajana ja tema tööd juhivad seadistusfailid

 • /etc/puppet/puppet.conf
[main]
logdir=/var/log/puppet
vardir=/var/lib/puppet
ssldir=/var/lib/puppet/ssl
rundir=/var/run/puppet
factpath=$vardir/lib/facter
# pluginsync=true
templatedir=$confdir/templates

#prerun_command=/etc/puppet/etckeeper-commit-pre
#postrun_command=/etc/puppet/etckeeper-commit-post

server=puppet.zoo.tartu.ee
listen=true
report=true

[master]
# These are needed when the puppetmaster is run by passenger
# and can safely be removed if webrick is used.
#ssl_client_header = SSL_CLIENT_S_DN 
#ssl_client_verify_header = SSL_CLIENT_VERIFY
 • /etc/puppet/fileserver.conf
 [files]
  path /etc/puppet/files
  allow 192.168.10.0/24

Moodulid

TODO

# find /etc/puppet/modules -type f
/etc/puppet/modules/sudo/files/sudoers
/etc/puppet/modules/sudo/manifests/init.pp

kus

 • /etc/puppet/modules/sudo/files/sudoers fail sisaldab väljajagatava /etc/sudoers faili sisu
 • /etc/puppet/modules/sudo/manifests/init.pp sisaldab sudo mooduliga seotud metaandmeid
# /etc/puppet/modules/sudo/manifests/init.pp
 
class sudo {

 package { sudo: ensure => latest }

 file { "/etc/sudoers":
  owner => "root",
  group => "root",
  mode => 440,
  source => "puppet:///sudo/sudoers",
  require => Package["sudo"],
 }
}

Puppeti seadistused

Moodulid ja node'id ühendab kokku kolm faili

# find /etc/puppet/manifests -type f
/etc/puppet/manifests/modules.pp
/etc/puppet/manifests/nodes.pp
/etc/puppet/manifests/site.pp

kus

 • /etc/puppet/manifests/modules.pp
# /etc/puppet/manifests/modules.pp
 
import "sudo"
 • /etc/puppet/manifests/nodes.pp
# /etc/puppet/manifests/nodes.pp
 
node basenode {
 include sudo
}
 
node 'puppet-1.auul' inherits basenode {
}
 • /etc/puppet/manifests/site.pp
# /etc/puppet/manifests/site.pp

import "modules"
import "nodes"
 
# The filebucket option allows for file backups to the server
filebucket { main: server => 'puppet-master.auul' }
 
# Set global defaults - including backing up all files to the main filebucket and adds a global path
File { backup => main }
Exec { path => "/usr/bin:/usr/sbin/:/bin:/sbin" }

Puppet kliendi ettevalmistamine

Selleks, et Puppeti kliendi protsess saaks teha vajalikke muudatusi töötab ta juurkasutajana ja tema tööd juhivad sellised failid

 • /etc/puppet/puppet.conf
[main]
logdir=/var/log/puppet
vardir=/var/lib/puppet
ssldir=/var/lib/puppet/ssl
rundir=/var/run/puppet
factpath=$vardir/lib/facter
pluginsync=false
server=puppet-master.auul
listen=true

[puppetmasterd]
templatedir=/var/lib/puppet/templates
 • /etc/puppet/namespaceauth.conf
[fileserver]
 allow *
 
[pelementserver]
  allow *
 
[puppetrunner]
 allow *
 
[puppetbucket]
 allow *
 
[puppetreports]
 allow *

Kliendi registreerimine Puppetmasteris

Klient saadab puppetmasterile oma sertifikaadi taotluse. Taotluse nägemiseks tuleb puppetmasteris öelda:

 # puppetca -l
 puppet-1.auul

Taotluse signeerimiseks tuleb öelda

 # puppetca -s puppet-1.auul
 Signed puppet-1.auul

Puppetmaster ja puppet kliendid hoiavad oma andmeid kataloogis

 /var/lib/puppet

Selleks, et klient küsiks puppetmasterilt oma seadistusi ?

 puppet-1:~# ps aux | grep pup
 root   8161 4.0 10.0 36652 25472 ?    Ssl 15:28  0:14 ruby /usr/sbin/puppetd -w 5
 puppet-1:~# kill -SIGUSR1 8161

Kliendi sertifikaadi eemaldamiseks sobib öelda

 # puppetca --clean puppet-1.auul
 Removing /var/lib/puppet/ssl/ca/signed/puppet-1.auul.pem

Puppet süsteemi kasutamine

Vaikimisi töötab Puppet süsteem nii, et ca paar korda tunnis pöördub klient Puppetmasteri poole ja kui on asjakohaseid muudatusi, siis võetakse need kasutusele.

Kliendi seadistusfaili näited oleksid sellised:

Apache paigaldamiseks

class apache {
 package { ["apache2", "apache2-mpm-prefork"]:
  ensure => latest,
 }

 file { "apache2.conf":
  path  => "/etc/apache2/apache2.conf",
  ensure => present,
  mode  => 0644,
  source => "puppet:///files/test_apache.conf",
 }

 service { "apache2":
  ensure  => running,
  subscribe => File["apache2.conf"],
 }
}

NB! Kui asendada klientmasinas apache2 seadistusfail siis muudab puppet selle tagasi.

SSH paigaldamiseks

class ssh {
 package { ["openssh-client", "openssh-server"]:
  ensure => latest,
 }

 service { "ssh":
  ensure  => running,
 }
}

Ensure running tähendab, et puppet kontrollib ssh deemoni töötamist ja vajadusel stardib selle uuesti.

Php paigaldamiseks :

class php {
 package { ["libapache2-mod-php5", "php5-cli"]:
  ensure => latest,
 }
}

Apti regulaarseks uuendamiseks:

  exec { "/usr/bin/apt-get update":
	subscribe => File["/etc/apt/sources.list"],
  }

Ja lõpuks võib kliendi defineerida ja lisada talle kõik loodud klassid

node 'test-zoo.tartu.ee' {
  include apache
  include ssh
  include php
}

Kui masinatel sarnased nimet nt test1, test2, test3 jne võib nad defineerida järgnevalt:

node /^test\d+\.zoo\.tartu\.ee/ {
  include apache
  include php
}

Klient pöördub Puppetmasteri poole

Klient pöördub vaikimisi mõned korrad tunnis automaatselt puppetmasteri poole ja kui on, saab uuendusi. Teine variant on kliendile öelda stop ja start

# /etc/init.d/puppet stop
# /etc/init.d/puppet start

Tasutal tasub jälgida logi failis /var/log/daemon.log.

Puppetmaster pöördub kliendi poole

TODO

Puppetmasterist saab pöörduda klientide poole programmiga puppetrun. Selleks, et töötaks, tuleb /usr/sbin/puppetrun failis teha real 240

 if Puppet[:node_terminus] = "ldap"

asendus = -> ==

 if Puppet[:node_terminus] == "ldap"
 # puppetrun -d --host puppet-3.auul
 Failed to load ruby LDAP library. LDAP functionality will not be available
 debug: Parsing /etc/puppet/puppet.conf
 debug: Puppet::Network::Client::Runner: defining puppetrunner.run
 Triggering puppet-3.auul
 debug: Calling puppetrunner.run
 puppet-3.auul finished with exit code 0
 Finished

Puppetmasteri kasutamine koos Apache veebiserveriga

Puppetmasterit on mõttekas kasutada koos Apache veebiserveriga sellistel kaalutlustel

 • suurem jõudlus
 • paindlikum sertifikaatide haldus, nt eraldi PKI haru sub CA suhtes antud puppeti hostide sertide jaoks
 • saab moodustada parema käideldavusega süsteemi, nt kasutada mitut puppetmasteri eksemplari

Lisaks Apache veebiserverile tuleb paigaldada Mongrel tarkvara, mis esineb Ruby teekide kujul

# apt-get install apache2 mongrel

Kasulikud lisamaterjalid

Puppetmasteri seadistamine

Erinevalt nö vanilla seadistusega Puppetmasterist tuleb antud juhul teha seadistusfaili /etc/default/puppetmaster kaks täiendust

SERVERTYPE=mongrel
PORT=18140

Apache seadistamine

Sobib kasutada nt sellist veebiserver seadistusfaili

ProxyRequests Off

<Proxy balancer://puppetmaster>
  BalancerMember http://127.0.0.1:18140
</Proxy>

<VirtualHost 10.0.9.227:8140>
  SSLEngine on
  SSLCipherSuite SSLv2:-LOW:-EXPORT:RC4+RSA
  SSLCertificateFile /var/lib/puppet/ssl/certs/fai-9-227.loomaaed.pem
  SSLCertificateKeyFile /var/lib/puppet/ssl/private_keys/fai-9-227.loomaaed.pem
  SSLCertificateChainFile /var/lib/puppet/ssl/certs/ca.pem
  SSLCACertificateFile /var/lib/puppet/ssl/certs/ca.pem
  SSLCARevocationFile /var/lib/puppet/ssl/ca/ca_crl.pem
  SSLVerifyClient optional
  SSLVerifyDepth 3
  SSLOptions +StdEnvVars

  RequestHeader set X-Client-DN %{SSL_CLIENT_S_DN}e
  RequestHeader set X-Client-Verify %{SSL_CLIENT_VERIFY}e

<Location /balancer-manager>
 SetHandler balancer-manager
 Order Allow,Deny
 Allow from 172.19
</Location>

<Location />
 SetHandler balancer-manager
 Order allow,deny
 Allow from all
 </Location>

ProxyPass /balancer-manager !
ProxyPass / balancer://puppetmaster:8140/
ProxyPassReverse / balancer://puppetmaster:8140/
ProxyPreserveHost on

</VirtualHost>

Puppetmasteri kasutamine koos LDAP kataloogiga

Misc

TODO

ralsh

 # ralsh user ntp
 user { 'ntp':
   password => '*',
   shell => '/bin/false',
   uid => '106',
   home => '/home/ntp',
   gid => '110',
   ensure => 'present'
 }

Facter

 # facter 
 architecture => amd64
 domain => auul
 facterversion => 1.5.1
 fqdn => puppet-1.auul
 hardwareisa => unknown
 hardwaremodel => x86_64
 hostname => puppet-1
 id => root
 interfaces => eth0
 ipaddress => 192.168.10.181
 ipaddress_eth0 => 192.168.10.181
 kernel => Linux
 kernelrelease => 2.6.26-2-amd64
 kernelversion => 2.6.26
 macaddress => 70:01:68:01:01:81
 macaddress_eth0 => 70:01:68:01:01:81
 ...

Kasulikud lisamaterjalid