Pisikesed asjad

Allikas: Kuutõrvaja
 1. seq - mugav tekitada bash skriptides järjestatud arve, for i in `seq 20 -2 14`; do echo $i; done annab tulemuseks 20, 18, 16, 14
 2. gtube - standardne spämmi test, [http://spamassassin.apache.org/gtube/]
 3. eicar - standardne viiruse test, [http://www.eicar.org/anti_virus_test_file.htm]
 4. bonnie - kõvaketta/failisüsteemi koormustest, nt 'bonnie -s 90g -d /mnt/p8/bonnie -u imre -f' kusjuures väljundit annab teisendada päistega html tabelina (niisama on ehk suhteliselt krüptiline)
 5. openssl s_client - võimaldab teha nö telnetti TLSilistele teenustele, nt 'openssl s_client -connect www.riik.ee:443'
 6. squidi logi aja teisendamine inimloetavale kujule - $bash cat squid.log | /usr/bin/perl -pe 's/\d+/localtime $&/e;'
 7. veebikoha testimine - httperf --add-header="Cookie: SESSIONID=cookie-väärtus\n" --server=ip.num.b.er --uri="/midagi/aaa.jsp" --rate=1 --timeout=5 --ssl --num-conn 1000 --ra 10 --print-reply=header
 8. debian chroot keskkonna tekitamine - bash# debootstrap sarge /home/sarge-chroot http://ftp.aso.ee/debian
 9. file - näitab, mis arhitektuuri binaariga on tegu või näiteks, mis kodeeringus on tekstifail
 10. PDFCreator - virtuaalne printer, http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
 11. Poster - Firefoxi laiendus, nö võimaldab päringuid esitada, https://addons.mozilla.org/firefox/2691/
 12. sata ketaste eluolu - smartctl -d ata -a /dev/sdb
 13. growisofs -dvd-compat -Z /dev/dvd=/failinimi.iso
 14. unixi epoch aja konvertimine - perl -pe 's/^\d+\.\d+/localtime($&)/e;' p.txt
 15. mount -t smbfs -o workgroup=AUUL,username=imre,password=parool,uid=imre,gid=imre //192.168.1.3/imre /cdrom
 16. vanadele kõvaketastele failisüsteemide moodustamiseks - mke2fs -j -c -c /dev/sda1
 17. otsekohene kopeerimine - 1. andmete sihtpunktiks olevas arvutis seada kuulama netcat, 'nc -l -p 1010 | tar xf -'; 2. andmete allikaks olevas arvutis kopeerida socket'i abil, 'socket -p 'tar cf - katalooginimi' 192.168.1.41 1010'
 18. ethtool eth3 - esitab võrguseadme parameetrid
 19. parted - alternatiiv fdisk programmile kõvaketta partitsioneerimiseks, tundub, et on eduline, kuna saab hakkama erinevalt fdiskist suurte partitsioonidega
 20. auguga faili tekitamine - dd if=/dev/zero of=fs.img bs=1024 seek=2000000 count=0
 21. Xming - MS Windowsi jaoks sobiv X Window Server, tundub, et käepärasem kasutada kui Cygwin/X
 22. Apache sertifikaatide hashimine - hash=`openssl x509 -hash -in KLASS3-SK.PEM.cer -noout` && ln -s KLASS3-SK.PEM.cer $hash.0
 23. Apache sertifikaatide hashimine - c_rehash (nt Debiani puhul openssl paketi osa)
 24. Selleks, et saada üle ssh xtermi tuleb lisaks Debian Etch all paigaldada pakett xbase-clients
 25. Number üks klahviga saab saab lülitada Linuxi programmi top näitama infot iga protsessori kohta eraldi.
 26. Kui Solaris on seadistuste mõttes väga nö ära eksinud, siis saab korda sys-unconfig käsuga (Haanja rahvatarkus).
 27. iptstate - näitab võrguühenduste kohta statistikat nn curses esituses
 28. rssh, scpcopy - shellid, mis võimaldavad kasutajal sftp ja scp abil faile kopeerida ilma nö käske täitvat shelli andmata, lisaks saab ka kasutaja chrootida. Tootab koos OpenSSH'ga.
 29. 'digest -a md5' arvutab Solarises md5 summa
 30. kui teisel poolel on rsync nö kuskil eemal, siis saab võtme abil seda järgi aidata, nt sedasi --rsync-path=/opt/csw/bin/rsync
 31. 'update-initramfs -c -k 2.6.18-1-686' tekitab tuuma nimele vastava /boot/ramdisk faili. Kui esmalt /etc/modprobe.d/blacklist faili redigeerida, siis näiteks saab sedasi kontrollida, milliselt scsi adapterilt toimub süsteemi alglaadimine
 32. QLogic FC adapteri, nt QLA200 kasutamiseks tuleb paigaldada firmware paketist firmware-qlogic ning laadida moodul qla2xxx, samuti peab töötama udev.
 33. Avatud faili kustutamisel ei vabastata kettaruumi ennem kui fail enam avatud pole.
 34. 'pkcs15-tool -c' - sertifikaatide lugemine kaardilt
 35. Debiani tuuma uuendamiseks tuleb kasutada paketinime a la linux-image-2.6-xen-amd64
 36. GNOME menüüsid saab kostümiseerida programmiga alacarte
 37. Kui Redhat 5 on enda juurika paigaldanud LVMi peale ja edaspidi tahta kasutada juurikat otse partitsioonil asuvast failisüsteemist (nt andeb sinna rsync abil kopeerides), siis tuleb ramdiski kohendada: lisada kõvaketta draiver /etc/modprobe.conf sisse, tekitada /tmp/fstab, kus on kirjas tulevane fstab, eriti juurika tulevane asukoht ning öelda 'cd /tmp && mkinitrd uusramdisk 2.6.18-8.1.14.el5xen --fstab=/tmp/fstab'. Sarnaselt moodustatud ramdiski tuleb kasutada domU puhul kuid siis tuleb ramdiski lisada xenblk ja xennet moodulid.
 38. e2label programmiga saab vaadata ja kirjutada ext2,3 failisüsteemi labelit.
 39. htop - saab juhtida protsesse
 40. Cyrus sieve'i bytecode faili tekitamine, /usr/lib/cyrus/bin/sievec /var/spool/sieve/p/priit/default /var/spool/sieve/p/priit/defaultbc
 41. Solarises saad disklabelit kopeerida sedasi, põhimõtteliselt, prtvtoc /dev/rdsk/c1t1d0s2 | fmthard -s - /dev/c1t0d0s2
 42. ssh -e ^ kasutaja@hostname - paotähe muutmine, et ssh abil kuhugi nt konsooli kasutama logides saaks järnevuse ~. abil konsoolist välja
 43. dhcping -s 192.168.10.210 -c 192.168.10.102 -h 00:11:25:85:64:34 => Got answer from: 192.168.10.210 - DHCP serveri testimiseks hea utiliit
 44. ocsp teenuse kasutatavuses saab veenduda nt sedasi, openssl ocsp -issuer esteid.pem -cert idkaardiltsert.pem -url http://ocsp.sk.ee -noverify -text
 45. debiani peal vncserver kasutamiseks peab olema paigaldatud xfonts-base pakett
 46. rdesktop abil saab windowsiga ühendust, nt sedasi 'rdesktop -g 1200x1000 192.168.1.199 -u mart -p parool -k et'
 47. samba sharede nimekirja vaatamiseks smbclient -U kasutaja -L server
 48. portidel kuulavate teenuste nimekiri netstat -tupl
 49. stardib tillukese pythoni veebiserveri podile 8000 jagades välja kausta milles käsk käivitatud python -m SimpleHTTPServer
 50. touch -c -t 0304050607 file sätib faili timestamp'i (YYMMDDhhmm)
 51. email meeldetuletamisteade echo "mail -s 'get the train' P@draigBrady.com < /dev/null" | at 17:45
 52. kõvaratta backup üle võrgu teise masinasse dd'ga dd bs=1M if=/dev/sda | gzip | ssh user@remote 'dd of=sda.gz' lahtipakkimiseks gzip -d sda.gz