OpenBSD relayd vahendaja kasutamine

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Programm relayd võimaldab andmevahetust kahel viisil

 • edasisuunamine (ingl. k. redirection) - hallates paketifiltri rdr-teisendusi saab näiteks korraldada tulemüüri välise seadme mingile pordile pöördumiste laialijagamise erinevate tulemüüri taga asuvate serverite vahel; edasisuunamine töötab ip ehk layer 3 kihis selles mõttes, et tegeldakse ip pakettidega
 • vahendamine (ingl. k. relay) - relayd bindib ennast näiteks tulemüüri välise seadme mingile pordile ja vahendab ühendusi nn rakenduskihis (layer 7) tulemüüri taga asuvatele serverite vahel

Sõltuvalt vajadusest jääb kasutaja otsustada millist võimalust kasutada. Relayd võimaldab jälgida tulemüüri taga asuvate teenust pakkuvate serverite olekut ning on võimalik korraldada, et automaatselt ei saadeta kasutajaid sellistele serveritele, mis hoolduse tõttu või mõnel muul põhjusel ei paku parasjagu teenust.

ralayd tarkvara koosneb kolmest komponendist

 • relayd - deemon
 • /etc/relayd.conf - seadistusfail
 • relayctl - juhtprogramm

Relayd on selles mõttes OpenBSD'le väga iseloomulik lahendus, et ta töötab tihedas koostöös paketifiltriga. Relayd ilmus OpenBSD koosseisus esimest korda versioonis 4.3.

Relayd on portitud ka FreeBSD operatsioonisüsteemile, asub ta /usr/ports/net/relayd

Edasisuunamine

Esitame näitena olukorra, kus tulemüüri taha on paigutatud kolm veebiserverit ning nad pakuvad samaaegselt teenust. Olgu teenuse iseloom selline, et ei ole tähtsust kasutajate sessioone jälgida.

 avalik võrk
 
  |
  |
 __|__ fxp0, 172.16.0.1/30
 |   |
 |_____| 
  |  em0, 192.168.0.254/24
  |
 --|-----------------|---------------|---------------|---------
           |        |        |
          __|__      __|__      __|__
          |   |     |   |     |   |
          |   |     |   |     |   |
          |_____|     |_____|     |_____|
 
        192.168.0.20  192.168.0.21   192.168.0.22
 • 172.16.0.1:80 - teenuse aadress
 • 192.168.0.20,21,22:80 - realserverid
 • kui realserver ei vasta 300 sekundi jooksul test päringule /test.html nö OK koodiga, siis enam talle kliente külge ei ühendata

Seadistamine

Selliseks puhuks tuleb ette valmistada näiteks sellise sisuga seadistusfail /etc/relayd.conf

 ext_addr="172.16.0.1"
 webhost_1="192.168.0.20"
 webhost_2="192.168.0.20"
 webhost_3="192.168.0.20"
 
 # Global Options
 #
 interval 20
 timeout 300
 
 
 # Each table will be mapped to a pf table.
 # 
 table <webhosts> { $webhost1, $webhost2, $webhost3 }
 
 # Services will be mapped to a rdr rule.
 
 redirect wwwteenus {
    listen on $ext_addr port 80 interface fxp0
    # tag every packet that goes thru the rdr rule with RELAYD
    tag RELAYD
    forward to <webhosts> port 80 check http "/test.html" code 200
    sticky-address
 }

kus

 • listen on ... - millisel seadmel nö kuulatakse (reaalselt soketit ei bindita, toimub rdr teisendus), interface võib olla seade või seadmegrupp
 • tag - millist paketifiltri silti kasutatakse, sama sildi alusel saab paketti tulemüüri sisse ja seejärel välja lasta
 • forward to - edasisuunamine
 • sticky-address - klient ühendatakse sama realserveri külge järgnevatel pöördumistel (kuni paketifiltri tabelis kõnealuse kliendi olekuid on, vaatamata sellele, milliseid olekuid, ESTABLISHED, FIN_WAIT_2 jne)

Lisaks tuleb paketifiltri seadistusfaili /etc/pf.conf lisada relayd/* ankur ning vajalikud pass reeglid, näiteks sedasi

...
rdr-anchor "relayd/*"
..
pass out quick on $int_if tagged RELAYD

Pass reegleid on mõnus kirjutada kuna relayd kirjutab pakette märkivaid RDR-teisendusi.

Relayd käivitamiseks sobib alustuseks kasutada võtit -d mis jätab programmi konsoolile käima

# relayd -d

Kui kõik õnnestus, siis ilmub ankru relayd alla alareeglistik wwwteenus

# pfctl -a 'relayd/*' -vvsA          
relayd/wwwteenus

mille sisu näeb sedasi

# pfctl -a 'relayd/wwwteenus' -sr  
pass in quick on fxp0 inet proto tcp from any to 172.16.0.1 port = www flags S/SA \
  keep state (tcp.established 3600) tag RELAYD rdr-to <webhosts> port 80 round-robin sticky-address

Ankru relayd/wwwteenus tabeli webhosts sisu näeb sedasi

 # pfctl -a 'relayd/wwwteenus' -t webhosts -T show
 192.168.0.20
 192.168.0.21
 192.168.0.22

Edasisuunamiste haldamine

Relayd toimimist saab jälgida programmiga relayctl, näiteks sedasi

 # relayctl show summary

Realserver väljalülitamiseks sobib öelda

 # relayctl host disable 192.168.0.20

ning sisselülitamiseks

 # relayctl host enable 192.168.0.20

Seejuures on oluline tähele panna, et peale 'relayctl host disable ...' abil sticky-address kasutava realserveri väljalülitamist saab realsereveri kasutamise lõppemises olla kindel alles siis, kui enam pole selle realserveriga seotud olekuid paketifiltri olekutabelis. Kui on kasvõi FIN_WAIT_2 kliendi aadressiga x.x.x.x oleks, suunab paketifilter sellelt aadressilt tuleva andmevahetuse relayctl poolt juba väljalülitatud realserveri poole. Sellise käitumise põhjuseks on, et pooleliolevad kasutajate nö loogilised sessioonid saaksid ära lõppeda. Ilma sticky-address kasutamiseta toimub realserveri väljalülitamine koheselt.

Märkused

Mõeldav on ka koormusjaotuse korraldamine nö ühelpool tulemüüri, sama ülaltoodud skeemi alusel, aga

 • 192.168.0.254:80 - teenuse aadress
 • 192.168.0.20,21,22:80 - realserverid

Sel juhul tuleb kohendada relayd.conf faili ning kasutada paketifiltris kohendada seadmetele ja nende aadressidele vastavate muutujate kasutamist ning lisaks nat reeglit

 ...
 rdr-anchor "relayd/*"
 nat on $int_if tagged RELAYD -> $int_if
 ..
 pass in quick on $int_if tagged RELAYD
 pass out quick on $int_if tagged RELAYD

Oluline on tähele panna, et edasisuunavas režiimis töötamise puhul teeb tööd iseenesest paketifilter, round-robin'iga rdr-teisendusi saab otsekoheselt niisamagi paketifiltri seadistusfailis kasutada. Relayd lisaväärtus seisneb selles, et ta võimaldab realservereid monitoorida ning vajadusel lülitada neid välja või tagasi sisse, vastavalt sellele kuidas check kontrollid õnnestuvad.

Direct Server Return

Direct Server Return (DSR) tehnika võimaldab korraldada teatud spetsiifilist assümmeetrilist ruutingut, protsessi on iseloomustatud palas http://undeadly.org/cgi?action=article&sid=20080617010016

DSR jaoks sobib kasutada relayd.conf failis parameetrit 'route to', nt selliselt

 route to <webhosts> check tcp interface seadmenimi

mis tekitab reegli

 pass ...

Vahendamine

Võimalik on kasutada üldotstarbelist tcp vahendamist, näiteks sisevõrgus töötava ssh serveri juures

 ext_addr="172.16.0.1"
 sshhost="192.168.0.20"
 
 # Global Options
 #
 interval 20
 timeout 3000
 
 protocol "myssh" {
  tcp { nodelay, socket buffer 65536 }
 }
 
 relay "sshforward" {
  listen on $ext_addr port 2222
  protocol "myssh"
  forward to $sshhost port 20
 }

Antud juhul bindib relayd soketil 172.16.0.1:2222. SSH teenuse vahendamine on suhteliselt vähe huvipakkuv võrreldes nt HTTP protokolliga, kus saab korraldada Pound või Squid kiirendi moodi lahendust.

Märkused

 • Kui relayd tarkvara kasutada edasisuunavas režiimis, siis netstat -an ei näita midagi asjakohast kuivõrd kasutatuses ei ole soketi külge bindimist, toimivad pf rdr-teisendused.
 • Vajadusel saab ankru juures kasutada 'from .. to ..' konstruktsiooni, et määratleda, millistele pakettidele ankur töötab.
 • OpenBSD 4.3 puhul on relayd sees korduvat programmi käivitamist takistav viga, katse lõpeb sarnase veatatega
 fatal: flush_table: cannot flush table stats: Operation not supported by device
 check_child: lost child: pf update engine exited
 host check engine exiting
 terminating

Selle vastu aitab kui enne järjekordset käivitamist relayd'ga seotud akrute sisu käsitsi kustutada

 # pfctl -a 'relayd/*' -sA      
 relayd/wwwteenus

ning

 # pfctl -a 'relayd/wwwteenus' -Fa