Modsecurity

Allikas: Kuutõrvaja
                    Roheline.jpg Toores. Ehk seda pala võib täiendada.

Sissejuhatus

ModSecurity, on nn veebiteenuse tulemüür (Web Application Firewall - WAF) ja IDS/IPS lahendus. Tegemist on tarkvaraga, mis filtreerib veebilehtedele tehtavaid päringuid ja üritab tõkestada nii rünnakuid serverile kui ka lehe näotustamise katseid.

Install ja seadistus

FreeBSDs asub moodul portsude www/mod_security harus Gentoo ...

httpd.conf

Siin on tarvilik laadida moodul ja seejärel konfiguratsioonifail

LoadModule security_module  modules/mod_security.so

või

LoadModule security_module /usr/libexec/apache/mod_security.so

Ja

Include /etc/apache2/modsecurity.conf

modsecurity.conf sisu

 <IfModule mod_security.c>
  # Enable ModSecurity
  SecFilterEngine On
 
  # Vaikimisi mittesobiv liiklus blokeeritakse, logitakse ja väljastatakse veakood.
  # Tõkestatud liikluse tunnuseks on veakood 403 ja veebilehe asemel
  # ekraanil näidatav kiri pealkirjaga "Forbidden".
  SecFilterDefaultAction "deny,log,status:403"

  #Turn Audit on
  SecAuditEngine On

  SecAuditLog logs/modsec_audit.log 
  
  # Some sane defaults
  SecFilterScanPOST On
  SecFilterCheckURLEncoding On
  SecFilterCheckUnicodeEncoding Off
 
  # buffrite ületäitumise vastu nt SecFilterByteRange 32 126
  # Accept almost all byte values
  SecFilterForceByteRange 1 255
 
  # ei säilita uploaditud faile analüüsiks 
  SecUploadDir /tmp
  SecUploadKeepFiles Off
 
  # Only record the interesting stuff
  SecAuditEngine RelevantOnly
  # Uncomment below to record responses with unusual statuses
  # SecAuditLogRelevantStatus ^5
  
  # modsecurity peamine logifail
  SecAuditLog /var/log/apache2/modsec_audit.log
 
  # You normally won't need debug logging
  SecFilterDebugLevel 0
  # modsecurity debug logi
  SecFilterDebugLog /var/log/apache2/modsec_debug.log
 
  # lokaalne exclude list, ehk siis tühistame mõningad liiga karmid reeglid (süntaks toodud allpool)
  Include /etc/apache2/modsecurity/exclude.conf
 </IfModule>

deny asemel võib panna ka esialgu debugimise eesmärgil pass.

Veel oleks mõistlik lisada vaikeseadistusele HTTP päringute päiseridadele filtrid, mis kontrollivad, et need vastaksid standarditele ja ei sisaldaks midagi lubamatut. Normaalse veebiliikluse puhul ei peaks need reeglid probleeme tekitama.

 #Accept only valid protocol versions, helps fight HTTP fingerprinting
 SecFilterSelective SERVER_PROTOCOL !^HTTP/(0\.9|1\.0|1\.1)$
 #Allow supported request methods only
 SecFilterSelective REQUEST_METHOD !^(GET|HEAD|POST)$
 #Require HTTP_USER_AGENT and HTTP_HOST, no telnet use.
 SecFilterSelective "HTTP_USER_AGENT|HTTP_HOST" "^$"
 #require Content-Length to be provided with every POST request.
 SecFilterSelective REQUEST_METHOD ^POST$ chain
 SecFilterSelective HTTP_Content-Length ^$

/var/log/httpd/modsec_audit.log failist saab jälgida, kelle ta ära blokib. Tundub, et üsna hoogsalt üritatakse spämmi edastada. Kui keegi kurdab, et tal asjad ei tööta, siis tuleks auditi logist uurida ja vajadusel /etc/apache/modsecurity/exclude.conf-is sealsete näidete alusel vastavad ID-d välja lülitada (per LocationMatch või Directory vms).

modsecurity/exclude.conf

 <Directory /www/html>
 SecFilterRemove 300018
 </Directory>
 
 <Directory /lasteaed/www/html>
 SecFilterRemove 300018
 </Directory>
 
 <Directory /muistne/www/html/>
 SecFilterRemove 300018
 </Directory>

Reegleid saab mõne veebi piires keelata ka näiteks .htaccess fail sisuga

 SecFilterEngine Off
 SecFilterScanPOST Off

Reeglite loomine

Enamus filtreid rakenduvad HTTP GET päringutele

SQL käsurea esinemine, nagu: "select * from"

  SecFilter "deletespace:+from"
  SecFilter "insertspace:+into"
  SecFilter "select.+from"

UNIXi käskude esinemine, nagu: wget, uname

SecFilterSelective THE_REQUEST "/bin/ps"
SecFilterSelective THE_REQUEST "/bin/sh"
SecFilterSelective THE_REQUEST "/tmp/sh"
SecFilterSelective THE_REQUEST "/usr/bin/id"
SecFilterSelective THE_REQUEST "/bin/kill"
SecFilterSelective THE_REQUEST "/usr/bin/gcc"
SecFilterSelective THE_REQUEST "/usr/bin/cc"
SecFilterSelective THE_REQUEST "/usr/bin/g\+\+"
SecFilterSelective THE_REQUEST "/bin/mail"
SecFilterSelective THE_REQUEST "/bin/ls"

Unixi tavakäskude esinemise keelamine

SecFilter (uname|id|ls|cat|rm|kill|mail|su)

Kaustapuus tagasipöördumise keelamiseks, stiilis (../../).

SecFilter "\.\./"

Keelame unixi failisüsteemi kataloogide kasutamise.

SecFilter (/home/|/var/|/boot/|/etc/|/bin/|/usr/|/tmp/)

PHP koodi või funktsioonide, nagu: <?php, exec, fopen esinemine argumentides.

SecFilterSelective "THE_REQUEST|ARG_VALUES" "(system|exec|passthru|cmd|fopen|exit|fwrite)" deny,log
SecFilterSelective POST_PAYLOAD|REQUEST_URI "<\?php (chr|fwrite|fopen|echr|passthru|popen|shell_exec|exec|proc_nice|proc_terminate|proc_g et_status|proc_close|pfsockopen|leak|apache_child_terminate|posix_kill|posix_mkfifo|posix_setpgid|posi x_setsid|posix_setuid|phpinfo)\(.*\)\;" "id:330002,rev:1,severity:2,msg:'Generic PHP exploit pattern denied'"


HTTP POST meetodiga saab edastada pikemaid tekste ja faile, mille puhul on raske kindlaks teha, kas tegemist on rünnakuga või näiteks Linuxi installeerimisjuhendiga, mistõttu selle meetodi päringute puhul tõkestatakse ainult liiklus, mis vastab täpselt mingi tuntud ründe mustrile.

Some of the other worms I've seen attempt to use wget to download scripts which they can then execute - so you can block those with:

SecFilter cd\x20/tmp
SecFilter wget\x20

Although we've defined the general action to take against matched rules we can customize the actions on a per-rule basis. For example if we wish we can cause a redirect with the following:

SecFilter /etc/passwd redirect:http://www.foo.com/bad/request.html

Or if we wish we can execute a command to log the request:

SecFilter /bin/rm execute:/usr/local/bin/mail-admin.pl
SecFilter yyy log,exec:/home/ivanr/apache/bin/report-attack.pl

Here is an example rule –


SecRule SCRIPT_USERNAME "!^apache$"

In this case, ModSecurity would only allow a script to execute if the owner of the script was the “apache” user. So, in your scenario, “apache” would not be the owner of perl or sh so this should prevent execution. You would need to test this with your exact scenario however to see if it works as expected.

  # Weaker XSS protection but allows common HTML tags
  SecFilter "<( |\n)*script"

  # Prevent XSS atacks (HTML/Javascript injection)
  SecFilter "<(.|\n)+>"

  # Require HTTP_USER_AGENT and HTTP_HOST headers
  SecFilterSelective "HTTP_USER_AGENT|HTTP_HOST" "^$"
  # Only allow our own test utility to send requests (or Mozilla)
  SecFilterSelective HTTP_USER_AGENT "!(mod_security|mozilla)"

Kasutusnäide

Meil on veeb, mis koosneb failidest.

 • /user_view.php
 • /user_add.php

Tegemist lihtsa veebiga, mis näitab kasutajate nimekirja, lubab sinna kasutajaid lisada ning laadida ka kasutajatest pilte. Kahjuks pole aga veebi kood kuigi hea ja see on kirjutatud üsnagi hulk aega tagasi. Kuidas seda kaitsta pahade kavatsustega inimeste eest?

Võtame ülal viidetud vaikekonfi ja tekitame veebi kaitsmiseks sinna lisaks järgnevad reeglid:

 <Location /user_view.php>
   # This script only accepts GET
   SecFilterSelective REQUEST_METHOD !^GET$
   # Accept only one parameter: id
   SecFilterSelective ARGS_NAMES !^id$
   # Parameter id is mandatory, and it must be
   # a number, 4-14 digits long
   SecFilterSelective ARG_id !^[[:digit:]]{4,14}$
 </Location>
 <Location /user_add.php>
   # This script only accepts POST
   SecFilterSelective REQUEST_METHOD !^POST$
   # Accept three parameters: firstname, lastname, and email
   SecFilterSelective ARGS_NAMES !^(firstname|lastname|email)$
   # Parameter firstname is mandatory, and it must
   # contain text 1-64 characters long
  SecFilterSelective ARG_firstname !^[[:alnum:][:space:]]{1,64}$
   # Parameter lastname is mandatory, and it must
   # contain text 1-64 characters long
  SecFilterSelective ARG_lastname !^[ [:alnum:][:space:]]{1,64}$
   # Parameter email is optional, but if it is present
   # it must consist only of characters that are
   # allowed in an email address 
  SecFilterSelective ARG_email !(^$|^[[:alnum:].@]{1,64}$)
   # uploadida võib vaid teatud laiendiga faile
  SecFilterSelective POST_PAYLOAD "!image/(jpeg|bmp|gif)"
 </Location>

Välised gotroot reeglikogumikud

Gotroot.com'i http://www.gotroot.com/ reeglid http://www.gotroot.com/mod_security+rules

  # exclude list
  Include /etc/apache2/modsecurity/gotroot_exclude.conf
  # application protection
  Include /etc/apache2/modsecurity/rules.conf
  #rootkits
  Include /etc/apache2/modsecurity/rootkits.conf

põhireeglid rules.conf failis on ilmselt kõige mõistlikumad. Lisaks tasub includeda rootkits.conf, mis peaks tõkestama kõiksugu failide includemised jmt.

badips on 7000~ rida IP numbreid, mida võiks põhimõtteliselt tulemüüri või kuhugi toppida ja ei pea apache regexides kasutama). Ilmselt on mõistlik badips.conf fail küljes hoida juhul kui soov vähendada DDoSi võimalust, kahjuks kõiki maailma halbu aadresse blokeerida ei jõua.

Veel mõned tähelepanekud

Modsecurity rakendamisel default reeglitega tõstis normaalse koormuse juures loadi tunduvalt. Siis kommenteerisin välja suure hulga reegleid, mis spämmisaatmise vastu võitlevad (regexpi kontrollid) ja load jäi 1 ja 1.5 kanti.

Apache 1.3 puhul tasub mod_security kompileerida libpcre abil ja panin apache libpcre sisse laadima - nii ei kasutata enam apache 1.3 seesmist regexi mootorit mis on pcre-st kordades aeglasem.

Viited

http://www.thebitsource.com/infrastructure-operations/web-application/securing-apache-web-servers-modsecurity/

http://www.askapache.com/htaccess/mod_security-htaccess-tricks.html

http://www.modsecurity.org/documentation/modsecurity-apache/1.9.3/html-multipage/05-actions.html

http://atomicplayboy.net/blog/2005/01/30/an-introduction-to-mod-security/

http://penguinsecurity.net/wiki/index.php?title=Web_Security_Appliance_With_Apache_and_mod_security

http://www.g-loaded.eu/2006/08/24/modsecurity-overview/

Abivahendid

http://www.netnea.com/cms/?q=remo ruulide loomise vahend

http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_WeBekci_Project haldusvahend

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-mod_security-with-apache-on-debian-ubuntu kuidas filtreerida post formist välja spämmi.