Kvoot

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

UNIXi-laadsed operatsioonisüsteemid peavad arvet, millised failid millistele kasutajatele kuuluvad. Selle järgi on OSil võimalik igal hetkel välja rehkendada, kui palju faile kuulub igale kasutajale ja kui suur on nende failide kogumaht. Kui masinas on palju kasutajaid, siis seatakse tavaliselt kasutajatele kettakasutuse suhtes kaks piirangut: i-kirjete limiit: (ingl. k. inode) piirang kasutaja failide ja kataloogide koguarvule plokkide limiit: piirang kasutaja failide kogumahule.

Sellisele olukorrale viidatakse tavakeeles sõnadega: "Kasutajatele on kvoot (ingl. k. quota) peale pandud".

Kvoot: idee ja mõisted

Kasutaja kvoot seostab iga kasutajaga kolm asja:

pehme piir (ingl. k. soft limit) 
range piir (ingl. k. hard limit) 
armuaeg (ingl. k. grace time) 

Viisakas kasutaja hoiab oma failide kogumahu ja koguarvu alla talle seatud pehmete piiride. Tõsi, tal on lubatud pehmet piiri ajutiselt ületada. Armuaja jooksul võib ta pehmet piiri veelgi rohkem ületada. Kui ta jõuab range piirini, saab ta vastava veateate. Kui aga kasutaja on pehme piiri ületanud ja selline seis on kestnud armuajaga määratud perioodi, milleks on tavaliselt 1 nädal, siis tal ei lubata rohkem kettaruumi enda alla haarata. Olgugi, et range piirini on veel ruumi. Sel juhul peaks kasutaja osa enda faile eemaldama.

Oluline on tähele panna, et kvoodi ületamisega ühel või teisel moel ei kaasne vähemalt operatsioonisüsteemi seisukohalt failide kustutamist. Muuseas - kasutaja võib oma ranget piiri ületada, kui näiteks root kasutaja on teinud kasutaja suure hulga või mahuga failide omanikuks; või kui kasutajale kehtestati kvoot olukorras, kus ta tarvitas rohkem ressurssi, kui rakendatud uus kvoot ette nägema hakkas.

Arusaadavalt ei saa kasutaja midagi parata talle määratud kolme piirava parameetri suhtes. Kõik, mida ta teha saab, on hoolitseda pehmetes piirides püsimise eest.

Lisaks seatakse mõnel juhul paika ka grupi kvoot. Oletame, et kolm kasutajat moodustavad ühe UNIXi kasutajate grupi. Sel juhul on võimalik olukord, kus iga kasutaja pehme piir on seatud nt 20 MB, kuid grupi pehme piir on 30 MB. Tulemusena piiratakse kolme kasutaja failide kogumaht 30 MB'ga.

Olukord on veel huvitavam, kui kasutaja kuulub mitmesse gruppi ning ka kõigile neile gruppidele on seatud kvoot. Kasutaja ei saa tarvitada ressurssi rohkem, kui tema kasutajakvoot lubab. Samas ei saa ta ületada ühegi grupi kvooti.

Mõnelpool on kombeks jätta kasutajatele kvoot üldse kehtestamata. Kasutatakse vaid grupi kvoote ning kasutajad peavad ise omavahel mahtude osas kokkuleppele jõudma.

Tehniliselt määratakse kvoodid failisüsteemide kaupa. Kui kasutajal lubatakse faile moodustada mitmesse failisüsteemi, kaasneb iga failisüsteemiga iseseisev arvepidamine konkreetse failisüsteemi ressursi kasutuse üle. Nt juhul kui /var/spool/mail ja /home on kaks erinevat failisüsteemi, on võimalik kasutajale anda üks kvoot tegutsemiseks ühes ja teine kvoot toimetamiseks teises süsteemis. Selline korraldus muudab süsteemi paindlikumaks. Kasutaja kvoodi vaatamine

Kasutaja saab kvoote ja oma tegelikku kasutust jälgida ning veenduda, et ta kumbagi pehmet piiri pikaajaliselt ei ületaks. Ekslikult arvatakse, et kasutaja kvooti mõjutavad vaid tema kodukataloogis sisalduvad failid. Lõviosas on see tõepoolest nii, kuid lisaks on vähemalt kaks kohta, kus kasutajale kuuluvaid faile leidub:

kirjade spuul - (ingl. k. spool) vastuvõetud kirjad, võivad asuda näiteks failis /var/spool/mail/priit 
printeri spuul - printimisel olevad dokumendid, võivad asuda kataloogis /var/spool/lpd 

Kasutaja priit näeb näiteks midagi sellist:

kalake:~$ quota -v
Disk quotas for user priit (uid 1002):
 Filesystem blocks  quota  limit  grace files  quota  limit  grace
 /dev/hda6 10110*  8000  12000  7days  20  20000  40000 

Antud juhul peaks Priit aru saama, et tal on faile ja katalooge kokku 20 ning nende kogumaht on 10 110 blokki. Priit peaks märkama, et ületab oma pehmet piiri. Järgmise seitsme päeva jooksul saab ta seda piiri veel mõnevõrra ületada, kuid kogumaht ei saa minna üle 12 000 bloki. Seitsme päeva möödumisel ei saa ta enam faile juurde tekitada, kuigi ruumi range piiri saavutamiseni veel on. Antud juhul oleks Priidul mõistlik kaaluda mõne faili kustutamist, et saada taas pehmest piirist allapoole.

1 blokk on antud kontekstis tavaliselt 1 Kb või 512 B.


© EENet 2000