Java

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Siin palas ei tule juttu mitte Tsehhis toodetud mootorrattast vaid ühest keelest.

 • JRE: Java Runtime Environment. Tegemist on java virtuaalmasinaga kus java programmid töötavad. Ühtlasi sisaldab see browseri pluginat ja appleti käivitamist.
 • JDK: Täielik tarkvara arenduskomplekt javale, sisaldades ühtlasi ka jre-d, kompilaarorit ja töövahendeid (näiteks JavaDoc, Java Debugger) selleks, et luua ja kompileerida programme.

CBNux.png

Java paigaldamine

Esiteks on olemas Oracle JDK ja Open JDK

 • Oracle (varasemalt Sun) JDK, suletud koodiga java, koos kommertsiaalse toega oracle enda asjadele.
 • OpenJDK, avatud koodiga java. Oracle poolt vabaks antud osa koodist.

Java kasutamine

Lähtetekst

$ cat HelloWorld.java
public class HelloWorld {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello, World");
 }
}

Kompileerimine, tekib fail HelloWorld.class

$ javac HelloWorld.java

Käivitamine

$ java HelloWorld
Hello, World

Java paketid

$ find . -ls
8212  4 drwxr-xr-x  3 root   root     4096 Apr 8 11:27 .
8214  4 drwxr-xr-x  2 root   root     4096 Apr 8 11:27 ./ee/tartu/loomaaed
8217  4 -rw-r--r--  1 root   root     127 Apr 8 11:24 ./ee/tartu/loomaaed/HelloWorld.java
8219  4 -rw-r--r--  1 root   root     428 Apr 8 11:27 ./ee/tartu/loomaaed/HelloWorld.class

Kompileerimiseks

$ javac ee/tartu/loomaaed/HelloWorld.java 

Käivitamiseks

$ java ee.tartu.loomaaed.HelloWorld
Hello World

Klassid

package ee.tartu.loomaaed;

public class HelloWorld {
 public static void main(String[] args) {
 
  arvutaja arvuti = new arvutaja();
  int summa = arvuti.liitja(4,3);
  int vahe = arvuti.lahutaja(4,3);
  System.out.println(summa);
  System.out.println(vahe);
 }
}

class arvutaja {
 public int liitja(int a, int b) {
  return a + b;
 }

 public int lahutaja(int a, int b) {
  return a - b;
 }
}

kus

 • class arvutaja { ... } - klass, milles on kirjeldatud kaks funktsiooni, ehk õigemini meetodit, liitja ja lahutaja
 • arvutaja arvuti = new arvutaja(); - moodustatakse arvutaja alusel uus objekt nimega arvuti
 • arvuti.liitja(4,3); - kasutatajase objekti arvuti meetodit liitja argumentidega 4 ja 3

Kompileerimine ja kasutamine toimub nagu eelmisel juhul.

Ühendus Oracle andmebaasiga

Nt Oracle andmebaasiga suhtlemiseks on vajalik draiver ojdbc14.jar (v. 10.2) või ojdbc6.jar (v. 11.2)

$ cat HelloOracle.java
import java.sql.*;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.net.*;

public class HelloOracle
  {
    public static void main(String args[]) throws SQLException {
      Connection con = null;
      try {
        Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
        con = DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@192.168.13.64:1521:loom", \
         "mart", "mardiparool");
        Statement st = con.createStatement();
        ResultSet rs = st.executeQuery("select BANNER from SYS.V_$VERSION");
        while(rs.next()) {
           System.out.println(rs.getString(1));
        }
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      } finally {
        if(con != null) {
          con.close();
        }
      }
    }
  }

kus

 • loom - oracle baasi SID

Kompileerimiseks

$ export CLASSPATH=ojdbc14.jar:.
$ javac HelloOracle.java

ja käivitamiseks

$ java HelloOracle

Kasulikud lisamaterjalid

Ühendus PostgreSQL andmebaasiga

$ cat HelloPostgresql.java
import java.sql.*;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.net.*;

public class HelloPostgresql
   {
     public static void main(String args[]) throws SQLException {
       Connection con = null;
       try {
         Class.forName("org.postgresql.Driver");
         con = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://127.0.0.1/test", "priit", "parool");
         Statement st = con.createStatement();
         ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT * FROM priit.inimene");
         while(rs.next()) {
           System.out.println(rs.getString("nimi"));
         }
       } catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
       } finally {
         if(con != null) {
           con.close();
         }
       }
     }
   }

Kompileerimiseks

$ export CLASSPATH=postgresql-8.4-701.jdbc3.jar:.
$ javac HelloPostgresql.java

Käivitamiseks

$ java HelloPostgresql

Ühendus MySQL andmebaasiga

Kopeerida draiver aadressilt http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/

$ tar zxf mysql-connector-java-5.1.12.tar.gz

Näiteks selline programm esitab andmebaasi test tabeli inimene tulba nimi väärtused

$ cat HelloMySQL.java
import java.sql.*;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.net.*;

public class HelloMySQL
  {
    public static void main(String args[]) throws SQLException {
      Connection con = null;
      try {
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
        con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://127.0.0.1/baasinimi?" + \
         "user=kasutajanimi& password=parool");
        Statement st = con.createStatement();
        ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT * FROM inimene");
        while(rs.next()) {
           System.out.println(rs.getString("nimi"));
        }
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      } finally {
        if(con != null) {
          con.close();
        }
      }
    }
  }

Kompileerimiseks

$ export CLASSPATH=mysql-connector-java-5.1.12-bin.jar:.
$ javac HelloMySQL.java

Käivitamiseks

$ java HelloMySQL

SMTP

Plaintext

Selleks, et saata läbi postirelee välja kirja sobib kasutada JavaMail API't http://java.sun.com/products/javamail/, mis tuleb kopeerida ja lahti pakkida sobivasse kataloogi, nt /opt/javamail. Praktiliselt on vajalik kasutada sealt arhiivist ainult mail.jar teeki.

import java.util.*;
import javax.mail.*;
import javax.mail.internet.*;
import javax.activation.*;

// Send a simple, single part, text/plain e-mail
public class Kirjasaatja {

 public static void main(String[] args) {

  String to = "mart@loomaaed.tartu.ee";
  String from = "priit@loomaaed.tartu.ee";
  // meilirelee aadress
  String host = "192.168.1.250";

  Properties props = new Properties();
  props.put("mail.smtp.host", host);
  // debugimise sisselülitamine
  props.put("mail.debug", "false");
  Session session = Session.getInstance(props);

  try {
   Message msg = new MimeMessage(session);
   msg.setFrom(new InternetAddress(from));
   InternetAddress[] address = {new InternetAddress(to)};
   msg.setRecipients(Message.RecipientType.TO, address);
   msg.setSubject("Test kiri");
   msg.setSentDate(new Date());
   msg.setText("See on test kiri. " +
            "Ja kirja sisu\n");
   Transport.send(msg);
  }
  catch (MessagingException mex) {
   mex.printStackTrace();
  }
 }
}

Kompileerimiseks ja kasutamiseks sobib öelda

$ export CLASSPATH=/opt/javamail/mail.jar:.
$ javac Kirjasaatja.java
$ java Kirjasaatja

Märkused

# sysctl -w net.ipv6.bindv6only=0

Kasulikud lisamaterjalid