Ansible

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Ansible on Chefi, Puppeti ja Salti laadne konfiguratsioonide ja pakettide paigalduse automatiseerimise ning suure hulga masinate üheaegseks halduseks mõeldud tarkvara. Selle üheks tugevuseks on lihtsus, töö toimub üle ssh ning lihtne süntaks lubab kergesti bashi skriptide ja how-to laadsete õpetusi ansible keelde portida.

Paigaldus

# apt-get install ansible

Kõisse masinaisse tuleb paigaldada SSH võti

# ssh-keygen -t rsa'

Ja kopeerime järgneva käsuga ükshaaval kõigisse masinaisse

# ssh-copy-id -i .ssh/id_rsa.pub kautaja@vm1

Kliendi defineerimine toimub failis /etc/ansible/hosts näiteks lisame ühe kliendi gruppi test

[test]
10.20.0.20

Neid gruppe võib teha terve hulga, nt kõik masinad ära jaotada opsüsteemide järgi

[debian]
vm1
vm2
vm3

[centos]
confluence
vm-server1
gitlab

[ubuntu]
trusty-mirror
media-centre
nas

Nimega defineerimise korral tuleb siis muidugi lisada hosts faili vastav seos

Käsurealt kasutamine

Ansible kasutab enamuse asjade tegemiseks mooduleid. Nende abil paigaldab ta tarkvara, kopeerib faile jne. Sedalaadi kasutamist nimetatakse tavaliselt ad-hoc kasutamiseks ning kasutada saab kõiki moodulite parameetreid. Näiteks kasutame esimese näitajana moodulit ping ja teeme kõikide nodede korrasoleku kontrolli

# ansible all -m ping

Küsime nodedelt hostname käsku

# ansible -m shell -a "hostname" all

Samamoodi võib käsurealt otse teha ka jõhkramaid toiminguid, nt midagi installida

# ansible all -s -m shell -a 'apt-get install nginx'

Kindlas grupis nt grupis debian käskude käivitamiseks. Samamoodi käib ka üksikutes masinates playboopide käivitamine

# ansible -l debian -m ping

Kõigi kasutatavate moodulite nimekirja leiab https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/modules_by_category.html

Tekitame kasutaja ja genereerime talle parooli

ansible all -m user -a "name=ants shell=/bin/bash home=/home/ants createhome=true password={ { 'parool' | password_hash('sha512') } }"

Playbook

Playbookid on .yml failid, kus defineeritakse Ansible tegevused ja tegevuste järjekord. Ühe tavalise playbooki ülesehitus on järgnev

#YAML faili päis
---
 # millistes serverites playbook käivitatakse, antud juhul kõigis
- hosts: all
 tasks:
 - name: esimene ülesanne
 ping:

NB! Tabuleeritus on ansible konfis väga oluline ja võib sageli põhjustada arusaamatuid vigu. See võib olla uskumatult tüütu kui sageli võib mõni moodul anda raskesti mõistetavat viga seepärst, et mõne käsu ees on liiga palju või vähe tühikuid.

Näiteks lihtne playbook mis paigaldab ngxinxi apt moodulit kasutades ning paneb selle tööle.

---
- hosts: debian
 tasks:
  - name: Installs nginx web server
   apt: pkg=nginx state=installed update_cache=true
   notify:
    - start nginx

 handlers:
  - name: start nginx
   service: name=nginx state=started

Nende käivitamiseks

# ansible-playbook test.yml

Kindlas grupis serveritele käivitamiseks

# ansible-playbook -l debian test.yml

Keerukam lahendus, mis juba lisaks paigaldab vaikimisi nginx konfi ja tõmbab alla ka gitist veebiserveri sisu

---
- hosts: debian
 sudo: yes
 
 tasks: 

 - name: paigaldame nginx
  apt: name=nginx state=installed update_cache=yes

 - name: loome nginxile konfiguratsiooni
  template: src=templates/nginx.conf.j2 dest=/etc/nginx/nginx.conf
  notify: restart nginx

 - name: paigaldame veebiserverisse sisu
  git: repo=https://github.com/jweissig/episode-47.git
     dest=/usr/share/nginx/html/
     version=release-0.01

 - name: start
  service: name=nginx state=started

 handlers:

 - name: restart nginx
  service: name=nginx state=restarted

Kolmas näide

---
- hosts: debian
 tasks:
  - name: "Install Apache, MySQL, and PHP5"
   apt: name=Mall:Item state=present
   with_items:
    - apache2
    - mysql-server
    - python-mysqldb
    - php5
    - php-pear
    - php5-mysql

  - name: "Turn on Apache and MySQL and set them to run on boot"
   service: name=Mall:Item state=started enabled=yes
   with_items:
    - apache2
    - mysql

  - name: Create a test database
   mysql_db: name=testDb
        state=present

  - name: Create a new user for connections
   mysql_user: name=webapp 
         password=mypassword 
         priv=*.*:ALL state=present

Neljas, kus kasutatakse ka olekute registreerimist ja nende alusel tegevuse jätkamist koos notify käsuga

tasks:
  - name: Add Nginx Repository
   apt_repository:
    repo: ppa:nginx/stable
    state: present
   register: ppastable

  - name: Install Nginx
   apt:
    pkg: nginx
    state: installed
    update_cache: true
   when: ppastable|success
   notify:
   - Start Nginx

Muutujad ja olekud

Kõige lihtsam viis on lisada muutujaid nagu nt kasutajad, paroolid jms playbooki algusse var sektsiooni

 vars:
  NORMAL_USER_NAME: 'yourusername'

Keerukamate süsteemide ja playbookide puhul on mõistlik koguda muutujaid masina ja grupipõhiselt kaustadesse host_vars ja group_vars. Tekitame näiteks masina test1 jaoks faili host_vars/test1' ja lisame sinna mingi muutuja

"test_db_passord": "a_super_secret",

Seda muutujat (ja veel ka teisi) saame näha käsuga

$ ansible -m debug -a "var=hostvars[inventory_hostname]" test1

Saab teha ka selliseid muutujate võrdlusi

vars:
 epic: true
Then a conditional execution might look like:

tasks:
  - shell: echo "This certainly is epic!"
   when: epic

Või välistada

tasks:
  - shell: echo "This certainly isn't epic!"
   when: not epic

Võimalik on ka eri masina rollides pärida teiste masinate host_vars all olevaid muutujaid

"{{ hostvars['test1']['mysql_password']}}"

Üks olulisem muutujate tekitamise vahend on käsk register. Antud näites saab koguda uname -r töödeldud väljundi muutujasse kernel_shell_output ja seda kasutada kohe hetk hiljem võrdluses kas kerneli versioon on sobiv

 - name: Get Kernel version
  shell: uname -r | egrep '^[0-9]*\.[0-9]*' -o
  register: kernel_shell_output
 - name: Add cstate and reboot bios if kernel is 4.8
  shell: echo "do what yo need to do"
  when: kernel_shell_output.stdout == "4.8"

Kogume stat mooduli abil kasutaja faili kohta infot ning salvestame selle kasutaja_exists muutujasse

- name: config | check kasutaja file
 stat:
  path: /srv/db/kasutaja
 register: kasutaja_exists

Neid kogutud andmeid saame nüüd kasutavad when tingimusega teise moodulite juures. Näiteks kontrollida faili olemasolu, selle õigusi või omanikku. Näiteks saame faili olemasolu korral kopeerida sinna kausta veel midagi

 - name: config | copy skript files
  copy:
   src: "{{ item.src }}"
   dest: "{{ item.dest }}"
   owner: "{{ item.owner }}"
   group: "{{ item.group }}"
   mode: "{{ item.mode }}"
  with_items:
    - { src: 'kasutaja.sh', dest: '/srv/failover.sh', owner: 'test', group: 'test', mode: '0700' }
  when: kasutaja_exists.stat.exists == True

selleks, et näha mis muutujate väärtused on mis on kasutaja_exista alla kogutud võib lisada konfi rea

- debug:
  msg: "binary_path: { { kasutaja_exists } }"

Muutujate nimekirja kasutamine

files.yml:

---
modules:
 - firmware-system-p89-2.56_2018_01_22-1.1.i386.rpm
 - firmware-smartarray-ea3138d8e8-6.30-1.1.x86_64.rpm

Playbook:

---
- hosts: my_hosts
 vars_files:
  - files.yml
 tasks:
  - name: print module name one by one
   debug:
    msg: "{{ item }}"
   with_items: "{{ modules }}"

Nimekiri saab olla ka rohkemate valikutega:

 - name: create users
 user: name={{ item.name }} group={{ item.group }} state=present shell={{ item.shell }}
 with_items:
 - { name: 'user1', group: 'group1', shell: '/bin/bash' }
 - { name: 'daemon-user', group: 'group2', shell: '/sbin/nologin' }

Ning luua lausa eraldi tabeleid kõikvõimaliku infoga ning neid töödelda:

---
users:
 alice:
  name: Alice Appleworth
  telephone: 123-456-7890
 bob:
  name: Bob Bananarama
  telephone: 987-654-3210

tasks:
 - name: Print phone records
  debug: msg="User {{ item.key }} is {{ item.value.name }} ({{ item.value.telephone }})"
  with_dict: users

Template kasutamine

Templatedega saab luua vaikekonfe, mis paigaldamise ajal täidetakse vastavalt masinale sobiva infoga. Näiteks haproxyle konfi puhul käiks see järgnevalt

Esimesena tuleb luua templaatide kataloog

mkdir templates

Seejärel tekitame haproxy konfiguratsiooni

nano templates/haproxy.cfg

Konfi lisame järgnevad read

global
 log 127.0.0.1 local0 notice
 maxconn 2000
 user haproxy
 group haproxy 

defaults
 log   global
 mode  http
 option httplog
 option dontlognull
 retries 3
 option redispatch
 timeout connect 5000
 timeout client 10000
 timeout server 10000

listen Mall:Haproxy app name 0.0.0.0:80
 mode Mall:Haproxy mode
 stats Mall:Haproxy enable stats
 {% if haproxy_enable_stats == 'enable' %}
 stats uri /haproxy?stats
 stats realm Strictly\ Private
 {% for user in haproxy_stats_users %}
 stats auth Mall:User.username:Mall:User.password
 {% endfor %}
 {% endif %}
 balance Mall:Haproxy algorithm
 option httpclose
 option forwardfor
 {% for server in haproxy_backend_servers %}
 server Mall:Server.name Mall:Server.ip:Mall:Server.port Mall:Server.paramstring
 {% endfor %}  

Järgmisena defineerime konfitemplates olevad muutujad playbooki

vars:
 haproxy_app_name: myapp
 haproxy_mode: http
 haproxy_enable_stats: enable 
 haproxy_algorithm: roundrobin
 haproxy_backend_servers:
  - {name: server1, ip: 10.133.181.247, port: 80, paramstring: cookie A check}
  - {name: server2, ip: 10.133.186.46, port: 80, paramstring: cookie A check}
 haproxy_stats_users:
  - {username: joe, password: soap}

Ja kõige viimasena seome konfi ja template kokku

- name: Update HAProxy config
 template: src=templates/haproxy.cfg 
    dest=/etc/haproxy/haproxy.cfg 
    backup=yes

Moodulid

Ansible sisaldab lisaks suurt hulka mooduleid praktiliselt kõige tegemiseks. Moodulite nimekirja näeb

# ansible-doc -l

Näiteks saab importida mooduli abil postgresi dump faili

---
- hosts: postgres-server
 tasks:
 - name: Restore db server
  postgresql_db: name=example state=import target=/example.sql

Samuti on võimalik apache veebiserverit seadistada spetsiifilise mooduli abil

  - name: enabled mod_rewrite
   apache2_module: name=rewrite state=present

Postfixi installimisel küsimustele vastamine

---
- name: Set Postfix option hostname
 debconf: 
  name=postifx 
  question="postfix/mailname" 
  value="sandbox" 
  vtype="string"

- name: Set Postfix option type as internet site
 debconf: 
  name=postfix 
  question="postfix/main_mailer_type" 
  value="'Internet Site'" 
  vtype="string"

- name: install postfix
 apt: name=postfix state=present

Rollid

Rollid on hea vahend, mille abil grupeerida hulga erinevaid taske ning infot, mis vaja nende taskide saavutamiseks.

Ühe rolli kataloogistruktuur on järgnev, tehniliselt on roll nagu väike ansible playbooki kaust playbooki kausta sees

roles
 rolename
  - files
  - handlers
  - meta
  - templates
  - tasks
  - vars

Tühja rolliskeleti loomiseks nimega nginx

# ansible-galaxy init nginx

Valmis rolle saab otsida ja tõmmata internetist

# ansible-galaxy search elasticsearch --author geerlingguy

Found 5 roles matching your search:

Name               Description
 ----               -----------
geerlingguy.elasticsearch     Elasticsearch for Linux.
geerlingguy.elasticsearch-curator Elasticsearch curator for Linux.
geerlingguy.filebeat       Filebeat for Linux.
geerlingguy.kibana        Kibana for Linux.
geerlingguy.logstash       Logstash for Linux.

Ansible vault

Ansible vault pakub võimaluse mingeid olulisemaid paroole ja faile. Tavaliselt kürpteeritakse group_vars kaustas olevad failid. Paroolifail, automaatseks lahtikrüpteerimiseks tuleb süsteemis paigaldada /root/.ansible/pgpool-ansible/vault_password faili

Ühe yms faili krüpteerimiseks

ansible-vault encrypt defaults/main.yml

Seejärel küsib programm kaks korda parooli ja krüpteerib faili ära. Selle muutmiseks on käsk

ansible-vault edit defaults/main.yml

Editori seadmistamiseks mis käivitatakse on keskkonnamuutuja $EDITOR.

Järgneva käsuga saab krüoteerida ühe muutuja

ansible-vault encrypt_string 'abc123' --name mysql_password
mysql_password: !vault |
     $ANSIBLE_VAULT;1.1;AES256
     32363163316532353639316531396132353930353732353634343835313533626166656233356438
     6666616638663266383563346233373432633761303434650a313265393664663863356466356430
     39626361396361663234323539656232373264303637306165643632343438313839363961326136
     3732393639646635630a363165653266613532643433323435373762623137646437343830623235
     3731
Encryption successful

Seda kas muutuja sisu on õige saab testida debugi abil

- debug:
  msg: "mysql Pwd: Mall:Mysql password"

Lingid

https://github.com/randohinn/KnowHow/blob/master/docs/Vorgurakendused/ansible.rst

https://github.com/asjalik/ansible

http://docs.ansible.com/ansible/latest/proxmox_module.html

http://docs.ansible.com/ansible/latest/mysql_db_module.html

https://github.com/rhwlo/ansible-playbooks/blob/master/mailserver.yml

https://github.com/asjalik/ansible eestikeeles