Ansible

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Ansible on Chefi, Puppeti ja Salti laadne konfiguratsioonide ja pakettide paigalduse automatiseerimise ning suure hulga masinate üheaegseks halduseks mõeldud tarkvara. Selle üheks tugevuseks on lihtsus, töö toimub üle ssh ning lihtne süntaks lubab kergesti bashi skriptide ja how-to laadsete õpetusi ansible keelde portida.

Paigaldus

Ansible kasutuselevõtuks pole vaja palju teha. Piisab kui paigaldada masinasse, kus hakkame ansible käske käivitama, ansible kliendi. Hallatavatesse masinatesse klienti tarvis pole, piisava vaid ssh võtmest.

Ansible kliendi paigaldamiseks

# apt-get install ansible

Kõisse hallatavasse masinatesse tuleb paigaldada SSH võti. Selleks genereerime ta esmalt valmis

# ssh-keygen -t rsa'

Ja kopeerime järgneva käsuga ükshaaval ükshaaval kõigisse serveritesse

# ssh-copy-id -i .ssh/id_rsa.pub kasutaja@test-node

Kliendi defineerimine toimub aktiivses kataloogis asuvas failis nimega hosts, näiteks lisame sinna test-node nimelist serveri ning loome talle gruppi nimega serverid

[serverid]
test-node  ansible_host=10.20.0.20

Selliseid gruppe võib luua piiramatul hulgal, ning juba ühes grupis olevaid masinaid võib jagada ka teiste gruppide alla

[debian]
test-node5

[centos]
test-node3
test-node4

[ubuntu]
test-node1
test-node2

[serverid]
test-node1  ansible_host=10.20.0.20
test-node2  ansible_host=10.20.0.21
test-node3  ansible_host=10.20.0.22
test-node4  ansible_host=10.20.0.23
test-node5  ansible_host=10.20.0.24

Käsurealt kasutamine

Ansible kasutab kõigi asjade tegemiseks mooduleid. Nende abil paigaldab ta tarkvara, kopeerib faile jne. Sedalaadi kasutamist nimetatakse tavaliselt ad-hoc kasutamiseks ning kasutada saab kõiki moodulite parameetreid. Näiteks käivitame kõigi hosts failis olevate masinate pihta moodulit ping ja kontrollime kas noded on võimelised meile vastama

# ansible all -m ping

Küsime nodedelt hostname käsku

# ansible -m shell -a "hostname" all

Samamoodi võib käsurealt otse teha ka jõhkramaid toiminguid, nt midagi installida

# ansible all -s -m shell -a 'apt-get install nginx'

Kindlas grupis nt grupis debian käskude käivitamiseks. Samamoodi käib ka üksikutes masinates playboopide käivitamine

# ansible -l debian -m ping

Või kopeerime kõigisse masinatesse aktiivses kataloogis oleva hosts faili

# ansible all -m copy -a "src=hosts dest=/etc/hosts"

Kõigi kasutatavate moodulite nimekirja leiab https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/modules_by_category.html

Tekitame kasutaja ja genereerime talle parooli

ansible all -m user -a "name=ants shell=/bin/bash home=/home/ants createhome=true password={ { 'parool' | password_hash('sha512') } }"

Kõigi masina poolt saadaolevate muutujate vaatamiseks

$ ansible -m debug -a "var=hostvars[inventory_hostname]" test1

Playbook

Playbookid on .yml failid, kus defineeritakse Ansible tegevused ja tegevuste järjekord. Ühe tavalise playbooki ülesehitus on järgnev

#YAML faili päis
---
 # millistes serverites playbook käivitatakse, antud juhul kõigis
- hosts: all
 tasks:
  - name: esimene ülesanne
   ping:

NB! Tabuleeritus on ansible konfis väga oluline ja võib sageli põhjustada arusaamatuid vigu. See võib olla uskumatult tüütu kui sageli võib mõni moodul anda raskesti mõistetavat viga seepärst, et mõne käsu ees on liiga palju või vähe tühikuid.

Näiteks lihtne playbook mis paigaldab zabbix agendi, kopeerib konfiguratsiooni ning paneb selle tööle.

# -*- coding: utf-8; indent-tabs-mode: nil; tab-width: 2; -*-

---
- name: Setup ssh keys
 become: yes
 hosts: all
 tasks:
  - name: Enable package repositories
   yum: name={{ item }}
   with_items:
    - https://repo.zabbix.com/zabbix/4.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.4-1.el7.noarch.rpm

  - name: Install packages
   package: name={{ item }}
   with_items:
    - zabbix-agent

  - name: Configure Zabbix agent
   copy: src=./monitoring/zabbix_agentd.conf dest=/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf owner=zabbix group=zabbix mode='0660'

  - name: Enable and start Zabbix agent
   service: name=zabbix-agent state=started enabled=yes

Nende käivitamiseks

# ansible-playbook test.yml

Kindlas grupis serveritele käivitamiseks

# ansible-playbook -l debian test.yml

Võimalik on playbooki käivitada vaid ka ühele hostile

# ansible-playbook --limit <node_name> install.yml

Keerukam lahendus, mis juba lisaks paigaldab vaikimisi nginx konfi ja tõmbab alla ka gitist veebiserveri sisu

---
- hosts: debian
 sudo: yes
 
 tasks: 

 - name: paigaldame nginx
  apt: name=nginx state=installed update_cache=yes

 - name: loome nginxile konfiguratsiooni
  template: src=templates/nginx.conf.j2 dest=/etc/nginx/nginx.conf
  notify: restart nginx

 - name: paigaldame veebiserverisse sisu
  git: repo=https://github.com/jweissig/episode-47.git
     dest=/usr/share/nginx/html/
     version=release-0.01

 - name: start
  service: name=nginx state=started

 handlers:

 - name: restart nginx
  service: name=nginx state=restarted

Kolmas näide

 ---
 - hosts: debian
  tasks:
   - name: "Install Apache, MySQL, and PHP5"
    apt: name={{ item }} state=present
    with_items:
     - apache2
     - mysql-server
     - python-mysqldb
     - php5
     - php-pear
     - php5-mysql
 
   - name: "Turn on Apache and MySQL and set them to run on boot"
    service: name={{ item }} state=started enabled=yes
    with_items:
     - apache2
     - mysql
 
   - name: Create a test database
    mysql_db: name=testDb
         state=present
 
  - name: Create a new user for connections
   mysql_user: name=webapp 
         password=mypassword 
         priv=*.*:ALL state=present

Neljas, kus kasutatakse ka olekute registreerimist ja nende alusel tegevuse jätkamist koos notify käsuga

tasks:
  - name: Add Nginx Repository
   apt_repository:
    repo: ppa:nginx/stable
    state: present
   register: ppastable

  - name: Install Nginx
   apt:
    pkg: nginx
    state: installed
    update_cache: true
   when: ppastable|success
   notify:
   - Start Nginx

Mõned playbookis kasutatavate tööde näited

Igasugune probleemide lahendamine algab alati hosti kõigi muutujate uurimisest

 -  name: "Ansible | List all known variables and facts"
   debug:
    var: hostvars['host']

Host masina välise IP aadressi hankimiseks

 - name: get server ip
  shell: curl ifconfig.co
  register: ip

Koodis saab seda kasutada järgneva muutujana

"{{ ip.stdout_lines[0] }}"

Kontrollimiseks kas ip aadressi on võimalik pingida

 - name: Check VIP
  local_action: shell ping -q -c 1 -W 1 "{{ ip }}"
  register: res
  retries: 5
  until: ('0% packet loss' in res.stdout)
  failed_when: ('100.0% packet loss' in res.stdout)
  changed_when: no

Failis muutuja nimega TOKEN muutmiseks

- name: Eeplace string
 replace:
  path: /etc/zabbix/mingiskript.conf
  regexp: 'TOKEN'
  replace: kood

Croni failide loomine, eelnevalt on vajalik tekitada ansible seadistusse databases muutuja

 - name: Loo cronjob PostgreSQL varundamiseks
  cron:
   name: "{{ item.name }} backup"
   weekday: "0-6"
   minute: "30"
   hour: "02"
   user: postgres
   job: "pg_dump {{ item.name }} | gzip -9 > /var/lib/pgsql/backups/{{ item.name }}-$(date +'%Y%m%dT%H%M%S').sql.gz"
   cron_file: "{{ item.name }}-backup"
  with_items: "{{ databases }}"

Cron mis eemaldab postgresi vanu varukoopiaid

 - name: Create Eemalda vanad PostgreSQL varukoopiad
  cron:
   name: Eemalda vanad PostgreSQL varukoopiad
   weekday: "0-6"
   minute: "40"
   hour: "02"
   user: postgres
   job: "ls -tp /var/lib/pgsql/backups/ | grep -v '/$' | tail -n +30 | xargs -I {} rm -- {}"
   cron_file: remove_old_postgresql_backups

Kopeeri files kaustas olev fail userparameter.conf zabbixi konfiguratsiooni kausta

 - name: Copy userparameter.conf
  copy: src=userparameter_memory.conf dest=/etc/zabbix/zabbix_agentd.d/userparameter.conf owner=zabbix group=zabbix mode='0660'

Systemd abil teenuse restartimine

 - name: Restart zabbix-agent
  systemd: name=zabbix-agent state=restarted daemon_reload=yes

Firewalld tulemüüris pordi avamine

 - name: Opening port 10050
  firewalld: port=10050/tcp permanent=true state=enabled

Centosis paki paigaldamine

 - name: install zabbix-agent
  yum: name=zabbix-agent state=latest

Zabbix agendi süsteemi käivitumisel startimine

 - name: Enable and start zabbix-agent
  service: name=zabbix-agent state=started enabled=yes

Self signed sertifikaatide genereerimine, vaja on tekitada web_server_name muutuja mis sisaldab domeeni

 - name: Generate an OpenSSL private key
  openssl_privatekey:
   path: /etc/pki/tls/private/kasutaja.key
 
 - name: Generate an OpenSSL Certificate Signing Request
  openssl_csr:
   path: /etc/pki/tls/certs/kasutaja.csr
   privatekey_path: /etc/pki/tls/private/kasutaja.key
   common_name: "{{ web_server_name }}"
 
 - name: Generate a Self Signed OpenSSL certificate
  openssl_certificate:
   path: /etc/pki/tls/certs/kasutaja.crt
   privatekey_path: /etc/pki/tls/private/kasutaja.key
   csr_path: /etc/pki/tls/certs/kasutaja.csr
   provider: selfsigned

Haagi NFS share

- name: Mount NFS share
 become: true
 mount:
  fstype: nfs
  opts: defaults
  src: {{ nfs_server }}:{{ nfs_directory }}
  path: {{ nfs_directory }}
  state: mounted

Lisa faili lõppu uus rida

- name: Insert a line at the end of a file
 lineinfile:
  path: /etc/test
  line: test

Muutujad ja olekud

Kõige lihtsam viis on lisada muutujaid nagu nt kasutajad, paroolid jms playbooki algusse var sektsiooni

 vars:
  NORMAL_USER_NAME: 'yourusername'

Keerukamate süsteemide ja playbookide puhul on mõistlik koguda muutujaid masina ja grupipõhiselt kaustadesse host_vars ja group_vars. Tekitame näiteks masina test1 jaoks faili host_vars/test1' ja lisame sinna mingi muutuja

"test_db_passord": "a_super_secret",

Seda muutujat saame kasutada ansibl playbookides ning template failides järgneva koodiga

 {{ a_super_secret }}

Muutujaid on võimalik varustada ka vaikeväärtusega, nt kui virtual_router_id pole kuskil defineeritud seadistatakse selleks 1

 {{ virtual_router_id | default('1') }}

Lisaks saab muutujate alusel luua playbooki tingimusi

vars:
 epic: true

tasks:
  - shell: echo "This certainly is epic!"
   when: epic

Või välistada

tasks:
  - shell: echo "This certainly isn't epic!"
   when: not epic

Või siis lihtsalt kontrollida nende eksisteerimist

 - shell: echo "I've got '{{ foo }}' and am not afraid to use it!"
  when: foo is defined
 
 - fail: msg="Bailing out. this play requires 'bar'"
  when: bar is not defined

Mitme erineva tingimuse kontrollimiseks tuleb need paigaldada üksteise alla

when:
 - ansible_os_family == "RedHat"
 - security|d() != or kernel|d() != or specified_packages|d() != 

Võimalik on ka eri masina rollides pärida teiste masinate host_vars all olevaid muutujaid

"{{ hostvars['test1']['mysql_password']}}"

Üks olulisem muutujate tekitamise vahend on käsk register. Antud näites saab koguda uname -r töödeldud väljundi muutujasse kernel_shell_output ja seda kasutada kohe hetk hiljem võrdluses kas kerneli versioon on sobiv

 - name: Get Kernel version
  shell: uname -r | egrep '^[0-9]*\.[0-9]*' -o
  register: kernel_shell_output
 - name: Add cstate and reboot bios if kernel is 4.8
  shell: echo "do what yo need to do"
  when: kernel_shell_output.stdout == "4.8"

Register abil salvestatud muutujaid saab kasutada ka teises ülesandes, nt saame küsida ketta UUID koodi ning kasutada seda mountimisel

- name: Get UUID for disk
 command: blkid -s UUID -o value /dev/vdb
 register: disk_blkid

- name: Mount up device by UUID
 mount:
  path: /srv
  src: 'UUID={{ disk_blkid.stdout|quote }}'
  fstype: xfs
  opts: noatime
  state: mounted

Kogume stat mooduli abil kasutaja faili kohta infot ning salvestame selle kasutaja_exists muutujasse

- name: config | check kasutaja file
 stat:
  path: /srv/db/kasutaja
 register: kasutaja_exists

Neid kogutud andmeid saame nüüd kasutavad when tingimusega teise moodulite juures. Näiteks kontrollida faili olemasolu, selle õigusi või omanikku. Näiteks saame faili olemasolu korral kopeerida sinna kausta veel midagi

 - name: config | copy skript files
  copy:
   src: "{{ item.src }}"
   dest: "{{ item.dest }}"
   owner: "{{ item.owner }}"
   group: "{{ item.group }}"
   mode: "{{ item.mode }}"
  with_items:
    - { src: 'kasutaja.sh', dest: '/srv/failover.sh', owner: 'test', group: 'test', mode: '0700' }
  when: kasutaja_exists.stat.exists == True

Lokaalses arvutis olevate failide olemasolu on samuti võimalik kontrollida

- name: get file stat to be able to perform a check in the following task
 local_action: stat path=/path/to/file
 register: file

selleks, et näha mis muutujate väärtused on mis on kasutaja_exista alla kogutud võib lisada konfi rea

- debug:
  msg: "binary_path: { { kasutaja_exists } }"

Muutujate nimekirja kasutamine

 - name: add several users
  user:
   name: "{{ item }}"
   groups: "wheel"
   state: present
  with_items:
   - testuser1
   - testuser2

Keerukam näide kus nimekiri teises failis

files.yml:

---
modules:
 - firmware-system-p89-2.56_2018_01_22-1.1.i386.rpm
 - firmware-smartarray-ea3138d8e8-6.30-1.1.x86_64.rpm

Playbook:

---
- hosts: my_hosts
 vars_files:
  - files.yml
 tasks:
  - name: print module name one by one
   debug:
    msg: "{{ item }}"
   with_items: "{{ modules }}"

Nimekiri saab olla ka rohkemate valikutega:

 - name: create users
 user: name={{ item.name }} group={{ item.group }} state=present shell={{ item.shell }}
 with_items:
 - { name: 'user1', group: 'group1', shell: '/bin/bash' }
 - { name: 'daemon-user', group: 'group2', shell: '/sbin/nologin' }

Ning luua lausa eraldi tabeleid kõikvõimaliku infoga ning neid töödelda:

---
users:
 alice:
  name: Alice Appleworth
  telephone: 123-456-7890
 bob:
  name: Bob Bananarama
  telephone: 987-654-3210

tasks:
 - name: Print phone records
  debug: msg="User {{ item.key }} is {{ item.value.name }} ({{ item.value.telephone }})"
  with_dict: users

Template kasutamine

Templatedega saab luua vaikekonfe, mis paigaldamise ajal täidetakse vastavalt masinale sobiva infoga. Lisaks muutujate asendamisele võib luua neisse failidesse ka keerukamaid konstruktsioone näiteks kasutada if-else võrdlusi stiilis

 {% if lb_priority == 101 %}
  state MASTER
 {% else %}
  state BACKUP
 {% endif %}

Terviklik näide haproxy configuratsiooni templatest, kus võetakse serverite loed ning muud vajalikud muutujad playbookist

nano templates/haproxy.cfg.j2

Konfi lisame järgnevad read

 global
  log 127.0.0.1 local0 notice
  maxconn 2000
  user haproxy
  group haproxy 
 
 defaults
  log   global
  mode  http
  option httplog
  option dontlognull
  retries 3
  option redispatch
  timeout connect 5000
  timeout client 10000
  timeout server 10000
 
 listen {{haproxy_app_name}} 0.0.0.0:80
 mode {{haproxy_mode}}
 stats {{haproxy_enable_stats}}
 {% if haproxy_enable_stats == 'enable' %}
 stats uri /haproxy?stats
 stats realm Strictly\ Private
 {% for user in haproxy_stats_users %}
 stats auth {{user.username}}:{{user.password}}
 {% endfor %}
 {% endif %}
 balance {{haproxy_algorithm}}
 option httpclose
 option forwardfor
 {% for server in haproxy_backend_servers %}
 server {{server.name}} {{server.ip}}:{{server.port}} {{server.paramstring}}
 {% endfor %}

Järgmisena defineerime konfitemplates olevad muutujad playbooki

vars:
 haproxy_app_name: myapp
 haproxy_mode: http
 haproxy_enable_stats: enable 
 haproxy_algorithm: roundrobin
 haproxy_backend_servers:
  - {name: server1, ip: 10.133.181.247, port: 80, paramstring: cookie A check}
  - {name: server2, ip: 10.133.186.46, port: 80, paramstring: cookie A check}
 haproxy_stats_users:
  - {username: joe, password: soap}

Ja kõige viimasena seome konfi ja template kokku

- name: Update HAProxy config
 template: src=templates/haproxy.cfg 
    dest=/etc/haproxy/haproxy.cfg 
    backup=yes

If-else abil on võimalik luua ka keerukamaid tingimuste konstruktsioone. Näiteks kui konfiguratsioonis on võti defineeritud seadistatakse muutuja number üheks kui pole siis kaheks

{% if key| default(false) %}
 muutuja: 1
{% else %}
 muutuja = 2
{% endif %}

Aga nii saab seadistada ka teisi muutujaid nt

{% if filepath == '/var/opt/tomcat_1' %}
 {% set tomcat_value = tomcat_1_value %}
{% else %}
 {% set tomcat_value = tomcat_2_value %}
{% endif %}

Samuti saab kirjutada konfiguratsiooni vastavalt masina gruppi kuuluvuse alusel

{% for host in groups['serverid'] %}
...
{% endfor %}

Või genereerida tsükli alusel infot

 {% for id in range(100,200) %} 
 192.168.0.{{ id }} client{{ "%02d"|format(id-200) }}.vpn 
 {% endfor %}

Moodulid

Ansible sisaldab lisaks suurt hulka mooduleid praktiliselt kõige tegemiseks. Moodulite nimekirja näeb

# ansible-doc -l

Näiteks saab importida mooduli abil postgresi dump faili

---
- hosts: postgres-server
 tasks:
 - name: Restore db server
  postgresql_db: name=example state=import target=/example.sql

Samuti on võimalik apache veebiserverit seadistada spetsiifilise mooduli abil

  - name: enabled mod_rewrite
   apache2_module: name=rewrite state=present

Postfixi installimisel küsimustele vastamine

---
- name: Set Postfix option hostname
 debconf: 
  name=postifx 
  question="postfix/mailname" 
  value="sandbox" 
  vtype="string"

- name: Set Postfix option type as internet site
 debconf: 
  name=postfix 
  question="postfix/main_mailer_type" 
  value="'Internet Site'" 
  vtype="string"

- name: install postfix
 apt: name=postfix state=present

Rollid

Rollid on hea vahend, mille abil grupeerida hulga erinevaid taske ning infot, mis vaja nende taskide saavutamiseks.

Ühe rolli struktuur näeb väljajärgnev, tehniliselt on roll nagu väike ansible playbooki kaust playbooki kausta sees

roles
|__ defaults

  |__ main.yml - Sisaldab vaikimisi seadistavaid muutujaid

|__ files    - Failid mis kopeeritakse ilma muutusteta hosti ümber

|__ templates  - jinja2 formaadis templaadid, mis sisaldavad vajalikke muutujaid, et genereerida igale hostile sobivaid konfiguratsoone-faile
|__ tasks    - each play can contain multiple task, and each task can perform multiple actions.
  |__ main.yml

|__ meta     - Keskkonna info, autor, litsents jms
  |__ main.yml

|__ vars     - Erinevad muutujad
  |__ main.yml

|__ handlers   - Taskid, mis käivitatakse teiste taskide eduka lõpetamise korral, nt teenustele tehtavad restardid.

Tühja rolliskeleti loomiseks nimega nginx

# ansible-galaxy init nginx

Valmis rolle saab otsida ja tõmmata internetist

# ansible-galaxy search elasticsearch --author geerlingguy

Found 5 roles matching your search:

Name               Description
 ----               -----------
geerlingguy.elasticsearch     Elasticsearch for Linux.
geerlingguy.elasticsearch-curator Elasticsearch curator for Linux.
geerlingguy.filebeat       Filebeat for Linux.
geerlingguy.kibana        Kibana for Linux.
geerlingguy.logstash       Logstash for Linux.

https://cloudrkt.com/roles-like-a-boss.html lisalugemist rollide struktuurist ja nende koostamisest

Ansible vault

Ansible vault pakub võimaluse mingeid olulisemaid paroole ja faile. Tavaliselt kürpteeritakse group_vars kaustas olevad failid. Paroolifail, automaatseks lahtikrüpteerimiseks tuleb süsteemis paigaldada /root/.ansible/pgpool-ansible/vault_password faili

Ühe yms faili krüpteerimiseks

ansible-vault encrypt defaults/main.yml

Seejärel küsib programm kaks korda parooli ja krüpteerib faili ära. Selle muutmiseks on käsk

ansible-vault edit defaults/main.yml

Editori seadmistamiseks mis käivitatakse on keskkonnamuutuja $EDITOR.

Järgneva käsuga saab krüoteerida ühe muutuja

ansible-vault encrypt_string 'abc123' --name mysql_password
mysql_password: !vault |
     $ANSIBLE_VAULT;1.1;AES256
     32363163316532353639316531396132353930353732353634343835313533626166656233356438
     6666616638663266383563346233373432633761303434650a313265393664663863356466356430
     39626361396361663234323539656232373264303637306165643632343438313839363961326136
     3732393639646635630a363165653266613532643433323435373762623137646437343830623235
     3731
Encryption successful

Seda kas muutuja sisu on õige saab testida debugi abil

 - debug:
   msg: "mysql Pwd: {{ mysql_password }}"

Kui sa ei taha, et see sisu logisse jõuaks, siis kasuta taski juures lisaks

 no_log: True

Lingid

http://jensd.be/587/linux/tips-tricks-for-ansible

https://github.com/randohinn/KnowHow/blob/master/docs/Vorgurakendused/ansible.rst

https://github.com/asjalik/ansible

http://docs.ansible.com/ansible/latest/proxmox_module.html

http://docs.ansible.com/ansible/latest/mysql_db_module.html

https://github.com/rhwlo/ansible-playbooks/blob/master/mailserver.yml

https://github.com/asjalik/ansible eestikeeles