Liferay kasutamine GlassFish keskkonnas Debian Lennyga

Allikas: Kuutõrvaja

Sissejuhatus

Liferay http://www.liferay.com/ on peamiselt portaalide valmistamisele orienteeritud Java rakendus, mis sobib kasutamiseks erinevatel rakendusserveritel, nt Tomcat, Resin, Jetty jt ning vastu erinevaid andmebaase, nt MySQL, PostgreSQL ja Oracle.

Käesolevas palas käsitletakse Liferay kasutamist juhtumil kui Java rakendusserveriks on GlassFish v 3 Prelude ning andmeid hoitakse PostgreSQL 8.3.7 andmebaasis. Sellise süsteemi paigalduseks on mitu võimalust, käesolevas tekstis kirjeldatakse süsteemi moodustamist iseseisvatest komponentidest.

Ettevalmistused

Abstraktsel tasemel võib süsteemi skeemi kujutada selliselt

          . --- Liferay
        . /      |
       '      GlassFish
       |        |
    PostgreSQL      JVM
       |        |
      Debian GNU/Linux Lenny

kus kasutatud tarkvara versioonid on

 • operatsioonisüsteem - Debian GNU/Linux Lenny, 64 bit
 • Java - JVM SE SDK v. 6
 • Oracle GlassFish Server (OGS)
 • andmebaas - PostgreSQL 8.3.7
 • Liferay - 5.2.3 .war faili kujul

Järgnev eeldab, et operatsioonisüsteem on paigaldatud ning JVM ja GlassFish paigaldatud nii nagu on kirjeldatud tekstis Oracle GlassFish Serveri kasutamine Debian Lennyga.

PostgreSQL andmebaasi Liferay skeemi ettevalmistamine

Kui Liferay rakendusele peab andmebaasis vastama üks olemasoleva baasi skeem, nt portaal.liferay, siis tuleb sooritada selline järgnevus

 • eemaldada skriptist create-postgresql.sql esimesed read
 drop database lportal;
 create database lportal encoding = 'UNICODE';
 \c lportal;
 • tekitada baasi kasutaja liferay
 CREATE ROLE liferay LOGIN
  ENCRYPTED PASSWORD 'md5ea4e1323460699b3f70e734f69fhrud'
  NOSUPERUSER NOINHERIT CREATEDB NOCREATEROLE;
 ALTER ROLE liferay SET search_path=liferay;
 • tekitada skeem liferay
 CREATE SCHEMA liferay
  AUTHORIZATION liferay;

Liferay andmed imporditakse andmebaasi automaatselt installeri töö käigus.

GlassFish rakendusserverisse PostgreSQL baasile vastava pooli moodustamine

Esmalt tuleb rakendusserveris kirjeldada pool, avades GlassFish haldusliideses

 Resources -> JDBC -> Connection Pools -> New

ning näidata ära

 Name: LiferayPool
 Resource Type: javax.sql.ConnectionPoolDataSource
 Database Vendor: PostgreSQL

valida Next ning kirjeldada ülejäänud pooli omadused sh baasi ligipääs ning ühenduse draiveri versioon

 DatabaseName=portaal
 Password=parool
 PortNumber=5432
 ServerName=localhost
 User=liferay
 JDBC30DataSource=true

Ning seejärel seostada pool JNDI nimega valides

Resources -> JDBC -> JDBC Resources

ning näidata

 JNDI Name: jdbc/LiferayPool
 Pool Name: LiferayPool
 Status: Enabled

Pooli töökorrasoleku kontrollimiseks on GlassFishi haldusliideses nupp Ping.

Liferay paigaldamine olemasolevasse Glassfish v3 Prelude rakendusserverisse

Vajaliku tarkvara saab kopeerida aadressilt http://www.liferay.com/

 • liferay .war arhiiv - liferay-portal-5.2.3.war
 Download -> Liferay Portal -> Additional Files -> WARs -> Liferay Portal 5.2.3 WAR
 • portal dependencies .zip arhiiv- liferay-portal-dependencies-5.2.3.zip
 Download -> Liferay Portal -> Additional Files -> Additional Files
 • dokumentatsioon - liferay-administration-guide.pdf
 Documentation -> Liferay 5.2 -> Portal Administrator's Guide

Paigaldamist kirjeldab Portal Administrator's Guide'is lk 31, 'GlassFish 3.x' (mis on lünklik), tegevused koosnevad, alustades mitte-töötavast GlassFishi java protsessist.

 • GlassFish domeeni seadistamine

Nt domain1 puhul seadistusfailis domains/domain1/config/domain.xml peab Liferay seisukohalt olema seadistatud

 <jvm-options>-Xmx1024m</jvm-options>
 <jvm-options>-XX:MaxPermSize=256m</jvm-options>
 • Kustutada domeeni docroot kataloogist index.html fail
 $ rm domains/domain1/docroot/index.html
 • Pakkida Additional failid GlassFishi kataloogi lib
 $ cd /tmp
 $ unzip liferay-portal-dependencies-5.2.3.zip
 $ mv liferay-portal-dependencies-5.2.3/* /usr/local/glassfish/glassfish/lib
 • Lisada kataloogi lib PostgreSQLi Java JDBC teek, kopeerida sobiv nt aadressilt
 $ cd /usr/local/glassfish/glassfish/lib
 $ wget http://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-8.3-605.jdbc4.jar
 • Lisada .war arhiivi WEB-INF/classes/portal-ext.properties fail näitama PostgreSQL andmebaasile
 $ mkdir /tmp/liferay-war
 $ cd /tmp/liferay-war
 $ cat WEB-INF/classes/portal-ext.properties
 jdbc.default.jndi.name=jdbc/LiferayPool
 $ rm /tmp/liferay-portal-5.2.3.war
 $ zip -r /tmp/liferay-portal-5.2.3.war .

Seejärel käivitada GlassFish.

 • Rakenduse war arhiivi paigaldamine nt halduskonsooli kaudu
 Applications -> Web Applications -> Deploy

Tehes sellised valikud

Glassfish-6.gif

Rakendusele vastavad failid kopeeritakse kataloogi

 domains/domain1/applications/liferay-portal-5.2.3

Deploymise lõpus öeldakse logisse domain/domain1/logs/server.log

 [#|2009-09-29T11:21:38.147+0300|INFO|sun-glassfish|null|_ThreadID=17;_ThreadName=Thread-3;| Loading file:\
  /usr/local/glassfish/glassfish/domains/domain1/applications/liferay-portal-5.2.3/WEB-INF/classes/portal-ext.properties|#]
 
 [#|2009-09-29T11:21:52.676+0300|INFO|sun-glassfish|null|_ThreadID=17;_ThreadName=Thread-3;|11:21:52,670 INFO \
  [DialectDetector:64] Determining dialect for PostgreSQL 8
 
 [#|2009-09-29T11:21:52.811+0300|INFO|sun-glassfish|null|_ThreadID=17;_ThreadName=Thread-3;|11:21:52,809 INFO \
  [DialectDetector:97] Using dialect org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
 
 ...
 [#|2009-09-28T09:24:01.533+0300|INFO|sun-glassfish|javax.enterprise.system.core| \
  _ThreadID=18;_ThreadName=Thread-3;|Deployment of liferay-portal-5.2.3 done is 107609 ms|#]

kus saab tähele panna

 • installer kasutab lisatud portal-ext.properties faili
 • installer moodustab PostgreSQL andmebaasi sisu

Liferay portaalitarkvara kasutamine

Liferay portaalitarkvara on iseenesest GlassFish keskkonnas töötav infrastruktuur, mis muu seas võimaldab paljusid arendajate poolt ettevalmistatud komponente integreerida portaaliks. Reeglina esinevad need komponendid portlettide kujul.

Liferay teenus ja haldusliides asuvad samas veebikohas aadressil http://...:8080/, seda kas veebikoht käitub enam haldusliidese või teenusena sõltub, milliste privileegidega kasutajana ollakse või kas üldse ollakse sisse loginud. Vaikimisi on administraatori privileegidega rakenduse kasutaja test@liferay.com parooliga test. Peale tarkvara paigaldamist on väga oluline turvakaalutlustel see parool ära muuta.

Liferay haldamine

Liferay keskkonna haldus toimub administraatori ligipääsuga kasutajana sisse logides ja valides

Liferay-2.gif

Portlettide kasutamine

Administraatori ligipääsuga sisseloginud kasutaja saab paigaldada portlet kujul rakendusi, nt on välja valitud RSS portlet, paigaldamiseks tuleks see hiire abil paigutada veebilehel sobivasse asukohta

Liferay-1.gif

Lisade paigaldamine

Liferay funktsionaalsust saab laiendada ametlikust ja nn kogukonna hoidlast tarkvara lisamisega.

Tundub, et edukaks lisade paigaldamiseks on tarvis xercesImpl.jar teek kopeerida teisse kataloogi

 $ cp domains/domain1/applications/liferay-portal-5.2.3/WEB-INF/lib/xercesImpl.jar lib

ajp protokolli toe lisamine

Vaikimisi olemasoleva 8080 pordil kuulava http listeneri 'http-listener-1' ümbertegemine ajp listeneriks toimub öeldes

 $ sh bin/asadmin set --port 4848 --host localhost \
  server-config.http-service.http-listener.http-listener-1.property.jkEnabled=true                         
 
 Command set executed successfully.

ning seejärel muudatuse kehtestamiseks teha domeenile stop ja start.

Tagasipöördumiseks tundub, et aitab kasutada kõnealuse domeeni seadistuste .bak faili

 domains/domain1/config/domain.xml.bak

Konkreetselt lisab vaikimisi 8080/http pordile ajp võime selline muudatus

enne

 <http-listener port="8080" id="http-listener-1" address="0.0.0.0" \
  default-virtual-server="server" server-name=""/>

pärast set käsu ütlemist.

 <http-listener port="8080" id="http-listener-1" address="0.0.0.0" \
  default-virtual-server="server" server-name="">
   <property name="jkEnabled" value="true" />
 </http-listener>

Selleks, et https:// veebikohas oleksid html teksti sees nt vormide from action'd https:// sobib kasutada portal-ext.properties failis

 $ cat domains/domain1/applications/liferay-portal-5.2.3/WEB-INF/classes/portal-ext.properties
 jdbc.default.jndi.name=jdbc/LiferayPool
 web.server.http.port=80
 web.server.https.port=443
 web.server.protocol=https

Selleks, et üle ajp GlassFishi rakenduse küpsiste domeeninime ja küpsise turvalisust kontrollida sobib kasutada nt failis

 /usr/local/glassfish/glassfish/domains/domain1/applications/liferay-portal-5.2.3/WEB-INF/sun-web.xml

sektsiooni

 <sun-web-app>
  <context-root>/</context-root>
  <class-loader delegate="true" />
  <session-config>
   <cookie-properties>
    <property name="cookieSecure" value="true" />
    <property name="cookieDomain" value=".loomaaed.tartu.ee" />
   </cookie-properties>
  </session-config>
 </sun-web-app>

Märkused

 • Liferay veebikohas jagatakse ahvatlevat GlassFish v3 Prelude + Liferay bundle komplekti, mida on hea mugav paigaldada, aga 2009 aasta sügisel ei tööta ajp abil Apache järele ühendamine; lisaks ei saa seal rakendada GlassFishi nö sisemiste vahenditega uuendusi
 • Pool on andmebaasiga ühenduseks eelistatud valik, võimalik on ka otse kasutada PG draiverit

Otse kasutamise tuleb moodustada fail portal-ext.properties sisuga

 $ cat domains/domain1/applications/liferay-portal/WEB-INF/classes/portal-ext.properties
 jdbc.default.driverClassName=org.postgresql.Driver
 jdbc.default.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/liferay
 jdbc.default.username=liferay
 jdbc.default.password=parool
 • Liferay andmebaasi saab sisse lugeda eraldi jagatava skripti abil, mida jagatakse Additional Files all, liferay-portal-sql-5.2.3.zip failist liferay-portal-sql-5.2.3/create/create-postgresql.sql skripti sisselugemisel
 $ psql -h localhost -U liferay portaal < create-postgresql.sql

Kasulikud lisamaterjalid